Panorama (Albania) : 2019-08-28

AKTUALITET : 10 : 10

AKTUALITET

PANORAMA 10 28 2019 E MERKURE GUSHT P E N G M A R R J A N E G R E Q I V E N D I M I NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shoqëria Përmbarimo­re “REAL BAILIFF SERVICE” Sh. p. k “Tokë Arë”, do të zhvillojë ankandin e tretë për pasurinë e paluajtshm­e të llojit me Nr. Pasurie 360/ 21 Volum 7, Faqe 82, Zonë kadastrale 3719, Regjistrua­r në ZVRPP Tepelenë, me siperfaqe 2000 m ² , me vendodhje Vasjar, Tepelenë, në pronesi të Idajet Teme Beta dtl. 28.12.1958 dhe Tajane Kaso Beta dtl. 03.04.1960, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të “Agrokredit” Sh. a, për shumën 300,000 ( treqind mijë) Lekë. Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është Ankandi do të zhvillohet në ambientet e shoqërisë “REAL BAILIFF SERVICE” sh. p. k, në në adresën: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pallati 8/ 1, Kati 1, Tiranë. Cel: 0698222238, e- mail: [email protected] realbailif­f. al. Shoqëria Përmbarimo­re “616/ A” Tokë Arë shpall për shitje në ankand pasuritë e paluajtshm­e të llojit: 1) të debitorit Alketa Dema me sipërfaqe 2840 m2, me nr. pasurie 26/ 2- 3, vol. 18, faqe nr. 233, zk. 2105, e ndodhur në Kashar, Tiranë. Pasuria shpallet për shitje me vlerë fillestare Shoqëria përmbarimo­re “Kodra Bailiff Service” sh. p. k. në ora 16: 00 datë 20.09.2019, më ( të premten), zhvillon ankandin e tretë për shitjen e pasurive të paluajtshm­e në pronësi të shoqërisë “Bioferma Rramilli 04” sh. p. k. Pasuritë e paluajtshm­e janë të llojit: me sip. 5,700 m2, me nr 90/ 30, vol. 2, faqe 27, ZK 2136, me vlerë 712.500 ( shtatëqind e dymbëdhjet­ë mijë e pesëqind) lekë. Tokë Arë 2) të debitorit Bedri Dema me sipërfaqe 2432 m2, me nr. pasurie 109/ 2, vol. 6, faqe nr. 62, zk. 2105, e ndodhur në Kashar, Tiranë. Pasuria shpallet për shitje me vlerë fillestare -” arë”, 1.140.501,6 ( një milion e njëqind e dyzet mijë e pesëqind e një presje gjashtë) lekë. -” arë”, 960.422,4 ( nëntëqind e gjashtëdhj­etë mijë e katërqind e njëzet e dy mijë presje katër) lekë. arë”, 1.130.097 ( një milion e njëqind e tridhjetë mijë e nëntëdhjet­ë e shtatë) Lekë. -” arë”, 1.940.853,6 ( një milion e nëntëqind e dyzet mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre presje gjashtë) Lekë. -” arë”, 504.621,9 ( pesëqind e katër mijë e gjashtëqin­d e njëzet e një presje nëntë) Lekë. 403,200 ( katërqind e tre mijë e 3.384.644 ( tre milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqin­d e dyzet e katër) lekë. datë 26.09.2019. dyqind) Lekë. Ankandi zhvillohet ditën e enjte në Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën: Lagjja Nr. 3, Rruga “Andon Xoxe”, Pogradec ose të kontaktojn­ë: Cel: 0682223020, e- mail: shoqeria61­[email protected] gmail. com datë 16.09.2019 në orën 16: 00, me sip. 4,800 m2, me nr 3/ 12, vol. 3, faqe 8, ZK 1931, me vlerë -” me sip. 5,648 m2, me nr 90/ 23, vol. 1, faqe 111, ZK 2136, me vlerë NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI me sip. 9,700 m2, me nr 90/ 21, vol. 1, faqe 99, ZK 2136, me vlerë Shoqëria Përmbarimo­re “REAL BAILIFF SERVICE” Sh. p. k “Truall”, do të zhvillojë ankandin e partë për pasurinë e paluajtshm­e të llojit me Nr. Pasurie 121/ 1/ 1, Vol. 1, Faqe 216, Zonë kadastrale Nr. 3784, me sipërfaqe 250 m2, nga kjo 90.00 m2, me vendodhje, Vishaj, Tiranë, në pronësi të Liridon Behxhet Allmuça dtl 26.02.1991, Fatmira Uka Allmuça dtl 12.05.1960, Bexhet Rexhep Allmuça dtl 20.04.1952 dhe Mirjan Bexhet Allmuça dtl 06.02.1987, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të “Agrokredit” Sh. a NIPT K82431002V për shumën 2,000,000 ( dy milion) Lekë. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është Ankandi do të zhvillohet në ambientet e shoqërisë “REAL BAILIFF SERVICE” sh. p. k, në në adresën: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pallati 8/ 1, Kati 1, Tiranë. Cel: 0698222238, e- mail: [email protected] realbailif­f. al. Zyra e përmbarimi­t “BEST 2010”, më datë 23 shtator 2019 nga ora 08: 00- 16: 00 tek kjo zyrë përmbarimo­re do zhvillojë seancën e fundit të mbledhjes së ofertave për ankandi i II- të, për shitjen e pasurive të shoqërisë debitore: a) nr. 26/ 106+ 1- 43, vol. 52, fq. 19; b) nr. 26/ 106+ 1- 44, vol. 52, fq. 20; c) nr. 26/ 106+ 1- 45, vol 52, fq 21; d) nr. 26/ 187- N33/ 2, vol. 56, fq 118. Çmimi fillestar ( për pasuritë e lartpërmen­dura) për ndërsa për Pronat ndodhen në të njëjtin pallat ( i ndodhur përballë Teatrit “Petro Marku”, Vlorë) që ka ndërtuar Debitori “CO. BE. IN” shpk ( NUIS J97201218L) Për sqarime të mëtejshme kontaktoni në tel: 052226000 ose cel: 0692075 644. Adresa: prapa Prokuroris­ë Rrethit Durrës, E- mail: BEST. [email protected] PERMBARUES. AL me sip. 2,522 m2, me nr 68/ 7, vol. 2, faqe 76, ZK 1931, me vlerë njësinë e shërbimit do të jetë 1120 euro/ m ² , Ankandi do të qëndrojë i publikuar deri më datë 20.09.2019 dhe zhvillohet në këtë datë, në përfundim të orarit zyrtar ( ora 16: 00), në ambientet e shoqërisë “Kodra Bailiff Service” sh. p. k., me adresë në Rr. “Frederik Shiroka”, Kulla. 3, Shk. 3, Kati 2, Nr. 4, Tiranë. Cel + 355 ( 0) 699381888. 2,000,000 ( dy apartament­et do të jetë 252 euro/ m ² . milion) Lekë. datë 06.09.2019 në orën 16: 00, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.