Panorama (Albania) : 2019-09-30

POLITIKE : 4 : 4

POLITIKE

PANORAMA 4 30 2019 E HENE SHTATOR R R I T J A E S I G U R I S E P R O J E K T I TABELA E SHPENZIMEV­E TE PLANIFIKUA­RA Sipas politikave të reja ( kërkesa shtesë) Sipas politikave ekzistuese Totali nevojave per v. 2020 EMËRTIMI PROJEKTEVE TË INVESTIMEV­E Nr 1 Blerje autovetura­sh 17 x 17.000 Blerje pajisje zyre përfshirë kompjuterë desktop 2 11.62 32.568 44.188 3 Blerje librash 380 x 380 4 Sistemi i dixhitaliz­imit të aseteve mediatike 10 x 10 Makineri dixhitale për shtypshkro­njën e Kuvendit 5 9 x 9 Rikonstruk­sion i sallës se seancave plenare ( ndërtimore, rrjeti elektrik, sistem i MNZSH dhe sistem ngrohje- ftohje) 6 x 161 161 Rikonstruk­sion i dyerve dhe dritareve ( blindimi) 7 x 80 80 8 Ndërtimi i faqes se re të ueb- it x 2.5 2.5 9 ndërtimi i kompleksit te ri parlamenta­r x 1.500.000 1.500.000 Totali i shpenzimev­e për investime për vitin 2020 48 1.776.068 1.824.068 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.