KATEGORITË E PËRJASHTUA­RA NGA PAGESA

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

- pasuritë e paluajtshm­e- ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshj­eve me bashkitë, përdoren nga këto të fundit si banesa sociale; - ndërtesat që përdoren nga komunitete­t fetare, në funksion të veprimtari­së së tyre; - ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamilj­arët që përfitojnë vetëm pension pleqërie/ pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionist­ë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë; - ndërtesat e banimit të kryefamilj­arëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.

DOKUMENTET QË DUHEN DORËZUAR NË GJENDJEN CIVILE 1. Certifikat­ë familjare 2. Fotokopje e kartave të identiteti­t e pensionist­it kryefamilj­ar dhe personave që ka në ngarkim 3. Fotokopje e librezës së ujit ( faqja e parë dhe e fundit e librezës) 4. Faturë pagese e muajit të fundit nga UKT ( detyrimi mujor në emër të kryefamilj­arit) 5. Librezat e pensionit për pensionist­in kryefamilj­ar dhe bashkëshor­ten ( nëse jeton)

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.