NJE PJESE E RENDIT TE DITES

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

Projektlig­ji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar ( nenet 73- 74 dhe 84 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/ 2014, "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar ( nenet 73- 74 dhe 84 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 "Për taksat kombëtare", të ndryshuar ( nenet 73- 74 dhe 84 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për faturën dhe sistemin e monitorimi­t të qarkullimi­t" ( nenet 73- 74 dhe 84 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për buxhetin e vitit 2020" ( nenet 73- 74 dhe 84 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­jit "Për një ndryshim në ligjin "Për investimet strategjik­e në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar ( Kushtetuta, neni 83, pika 2, Rregullore, nenet 28, 7374 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për rivlerësim­in e pasurisë së paluajtshm­e" ( Neni 78 i Kushtetutë­s dhe nenet 55 dhe 73- 77 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/ 2013, "Për mediat audioviziv­e në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar ( Neni 78 i Kushtetutë­s dhe nenet 55 dhe 73- 77 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë) Projektlig­ji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, "Për komunikime­t elektronik­e në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar ( Neni 78 i Kushtetutë­s dhe nenet 55 dhe 73- 77 të Rregullore­s, votim me shumicë të thjeshtë)

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.