LLOGARITJA

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

Ekspertët janë të mendimit që kjo rritje të aplikohet menjëherë pas zyrtarizim­it të ndryshimev­e ligjore dhe jo në momentin e ndërprerje­s së kontratës së punës. Por, drafti "Për disa ndryshime në ligjin e sigurimeve shoqërore" parashikon që rritja të llogaritet pas ndërprerje­s së punës ku bashkë me pensionin, pensionist­ët do të kenë mundësi të marrin edhe shtesën. Kjo e redukton kohën e përfitimit. "Kjo shtesë jepet me kërkesë të personit të interesuar dhe llogaritet e fillon të paguhet nga data kur ndërpritet punësimi ose veprimtari­a ekonomike si punëdhënës apo i vetëpunësu­ar", thuhet në draft.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.