DOKUMENTET

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

• Karta e identiteti­t

• Libreza e ujit

• Certifikat­a e Pronësisë, bashkë me kartelën shoqëruese

Shembull për përllogari­tjen e taksës

( Apartament me sipërfaqe 70 m ² x çmim vlerësues 60.000 lekë/ m ² ) x 0.05% = 2 100 lekë/ vit 2 100 lekë ( Taksa Vjetore) : 12 muaj = 175 lekë/ muaj Vlera e Taksës mbi Ndërtesën përfshirë në faturën mujore do të jetë 175 lekë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.