NJOFTIM ANKANDI

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

Përmbarues­i gjyqësor Genti Bushati nxjerr për shitje në ankand pasurinë e llojit “Pemtore + Truall + Ndërtesë” me sip totale 620 m2, nga e cila 200 m2 është truall dhe 90 m2 është ndërtesë, me Numër pasurie 430/ 17, e ndodhur në ZK 1100, e rregjistru­ar në rregjistri­n hipotekor volumi 6, faqe 227, me adresë në fshatin Barbullush Shkodër. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në ankand është në vlerën 1,411,200 ( një milion e katërqind e njëmbëdhje­tëmijë e dyqind) Lekë. Shitja e pasurisë zhvillohet me datë 29.01.2020 ora 16.16 në Zyrën e përmbarues­it gjyqësor Genti Bushati me adresë Rruga “Don Bosko”, përballë Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër. Personat e interesuar duhet të derdhin përpara fillimit të ankandit 10 % të vlerës si garanci në llogarinë e përmbarues­it në Tirana Bank dega Shkodër me nr IBAN AL74 2065 1017 0000 6003 13483 9100.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.