Panorama (Albania) : 2020-01-28

EKONOMI : 15 : 15

EKONOMI

PANORAMA 15 28 2020 E MARTE JANAR R R I T J A E P E N S I O N E V E V E N D I M E T PROJEKTVEN­DIMET PER 2020 · Për disa ndryshime në VKM nr. 77 datë, 28.01.2015 “Për kontribute­t e detyrueshm­e dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetëso­re”, i ndryshuar. Reflektim i rritjes së pagave në masën e kontribute­ve. Diferencim­i i masës së kontribute­ve në zbatim të ndryshimev­e të pritshme në legjislaci­onin e sigurimeve shoqërore · Për përcaktimi­n e koeficient­ëve të indeksimit të bazës së vlerësimit vjetor individual për llogaritje­n fillestare të pensioneve · Për indeksimin e pensioneve · Për shpërblimi­n e pensionist­ëve për festat e fundvitit 2020 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.