Panorama (Albania) : 2020-01-28

SOCIALE : 16 : 16

SOCIALE

PANORAMA 16 28 2020 E MARTE JANAR V I R U S I V D E K J E P R U R E S M A S A T NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra përmbarimo­re “ANDANI BAILIFF OFFICE” shpall ankandin për shitjen e pasurive të paluajtshm­e Zyra e përmbarimi­t privat Najada R. Beqaraj, truall Përmbarues­i gjyqësor Genti Bushati “Pemtore + Truall + Ndërtesë” shpall fazën e III ( e tretë) të ankandit për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. totale të pasurisë 500 m2, nga ku 118.7 m2 është sip. ndërtimi dhe te përshkrimi i veçantë ka shënimin “Leje legalizimi, godinë shërbimi 1 kat, str- 500 m2, snd 118.7 m2 , tenda karburanti”, nr. 53/ 41, Zona kadastrale 1666, volume 5, fq. 83, adresa Fushë- Lumth, Mirditë, në pronësi të debitorit Bukurie Pal Kola. Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën Ankandi zhvillohet në në përfundim të orarit zyrtar, ora 16: 30 në zyrën e përmbarues­it gjyqësor. Adresa: Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr. 1, kati i dytë, Tiranë. Nr cel 0693177499. nxjerr për shitje në ankand pasurinë e llojit me sip totale 620 m2, nga e cila 200 m2 është truall dhe 90 m2 është ndërtesë, me Numër pasurie 430/ 17, e ndodhur në ZK 1100, e rregjistru­ar në rregjistri­n hipotekor volumi 6, faqe 227, me adresë në fshatin Barbullush Shkodër. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në ankand është në vlerën Shitja e pasurisë zhvillohet me datë në Zyrën e përmbarues­it gjyqësor Genti Bushati me adresë Rruga “Don Bosko”, përballë Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër. Personat e interesuar duhet të derdhin përpara fillimit të ankandit 10 % të vlerës si garanci në llogarinë e përmbarues­it në Tirana Bank dega Shkodër me nr IBAN AL74 2065 1017 0000 6003 13483 9100. nga Nr. 31/ 164- G1 deri në 31/ 164- G26, me përjashtim të pasurisë Nr. 31/ 164- G21, e llojit ZK 8602, Vol. 28, Fq. 124, të ndodhura në Kullën Lindore, me sip. 24,2 m2, me adresë në Lagjja “10 Korriku”, Vlorë, në pronësi të Shoqëria “Ormars 2000” shpk. Çmimi në ankandin e tretë për secilën prej pasurive është Ankandi zhvillohet në ditën e Enjte ora 15.30 në ambientet e “Garazh”, 1,411,200 ( një milion e katërqind 29.01.2020 ora e njëmbëdhje­tëmijë e dyqind) Lekë. 16.16 460,720 Lekë. datë 30.01.2020, Zyrës Përmbarimo­re “ANDANI BAILIFF OFFICE” në adresën Rruga: “Sulejman Delvina”, Nd. 51, H. 9, Ap. 1, Tiranë. Për info. cel: 068 200 1313 si dhe adresën e E- mailit: 5.241.600 lekë. datën 27.02.2020, [email protected] libero. it NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra përmbarimo­re “ANDANI BAILIFF OFFICE” shpall ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e “Truall”, Zyra e Përmbarimi­t Privat “T. M. A” SHPK shpall për shitje në ankand të I- rë pasurinë e rregjistru­ar në ZVRPP- Vlorë, në pronësi të shoqërise “Mëhillaj” shpk, të llojit me sip. 72 m2, e ndodhur në: Rruga Nac. Orikum Radhimë, Orikum, Hyrja 1, Zona Kadastrale 2832, numri i pasurisë 12/ 105/ ND- N2, Volumi 20, Faqe 234, është në vlerën e Ankandi për shitjen e pasurisë së mësipërme do të zhvillohet me në Qendrën e Zhvillimit të Ankandeve Publike ( QZHAPP), pranë Dhomës Kombëtare të Përmbarues­ve Gjyqësore Private në adresën: Rruga “Nikolla Jorga”, Ndërtesa 9, Kati 2, Tiranë. Për informim më të detajuar kontaktoni: Tel- Fax + 355 42 227 388 e- mail: tmapermbar­[email protected] yahoo. com Zyra e Përmbarimi­t Privat “Strati” sh. p. k “Njësi”, njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 23.80 m2, ndodhur në Yzberisht, me Nr. Pasurie 298/ 216- N15, Zona Kadastrale 3866, vol. 105, faqe 230, në pronësi të Shoqëria “Y & S” sh. p. k. ( sot Shoqëria “GJOLENA” sh. p. k.) Çmimi fillestar i ankandit është Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në në ambientet e Zyrës së Përmbarimi­t Privat “Strati” sh. p. k, Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/ 1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë. Tel: 04 45 00 450, www. stratibail­iff. com, [email protected] stratibail­iff. com me Nr. 222/ 18, e llojit ZK 1170, Vol. 4, Fq. 107, me sip. totale 1300 m2, nga kjo sa truall 1300 m2, nga kjo sa ndërtesë 178 m2, ndodhur në fshatin Bërzhitë, Tiranë, në pronësi të Gazmend Nasibi Braho. Çmimi fillestar në ankandin e tretë është Ankandi zhvillohet në ditën e Mërkurë ora 15.30 në ambientet e Njësi 4,320,000 ( katërmilio­n e treqind e njëzet e mijë) LEKË. datë 06.02.2020 ora 16: 00, 12,852,000 Lekë. 32,939.20 Euro. datë 04.02.2020, ora 16: 00, datë 05.02.2020, Zyrës Përmbarimo­re “ANDANI BAILIFF OFFICE” në adresën Rruga: “Sulejman Delvina”, Nd. 51, H. 9, Ap. 1, Tiranë. Për info. cel: 068 200 1313 si dhe adresën e E- mailit: [email protected] libero. it NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra Përmbarimo­re Private “REAL BAILIFF SERVICE” Sh. p. k do të zhvillojë ankandin e parë për pasuritë e paluajtshm­e në bashkëpron­ësi të Spiro Zak Ziu dhe Zeliha Ridvan Ziu ( Doci): -” me sip. Njësi 42,5 m2, me Truall dhe 31,3 m2, me adresë: Lagje e Re, Pallati 497, K. 1, Elbasan, regjistrua­r pranë ASHK Elbasan, ZK. 8524, Nr. Pasurie 5/ 175- N3, Vol. 18, Faqe 155. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është me sip. 48 m2, me adresë: Lagje e Re, Pallati 496/ 2, SH. 1, K. 5, AP. 24, Elbasan, regjistrua­r pranë ASHK Elbasan, ZK. 8524, Nr. Pasurie 5/ 159+ 1- 24, Vol. 6, Faqe 6. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është Mbi pasurite është vënë hipotekë në favor të “Alpha Bank Albania” Sh. a për shumën prej 8,000,000 ( tetë milion) LEKË. Ankandi do të zhvillohet në ambientet e zyrës së përmbarimi­t privat “REAL BAILIFF SERVICE” sh. p. k, në në adresën: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pallati 8/ 1, Kati 1, Tiranë. Cel: 0698222238, e- mail: [email protected] realbailif­f. al. Zyra Përmbarimo­re Private “REAL BAILIFF SERVICE” Sh. p. k “Truall” Zyra Përmbarimo­re Private “REAL BAILIFF SERVICE” “Arë”, do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 1,598 m2, me adresë Vasjare, Tepelenë, regjistrua­r në ASHK Tepelenë, me Nr. Pasurie 338/ 2, Zona Kadastrale 3718, Vol. 6, Fq. 83, në pronësi të Mehmet Shefqet Shehu, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të “Agrokredit” Sh. a, për shumën 2,000,000 ( dy milion) Lekë. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është Ankandi do të zhvillohet në ambientet e Zyrës Përmbarimo­re Private “REAL BAILIFF SERVICE” sh. p. k, në në adresën: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pallati 8/ 1, Kati 1, Tiranë. Cel: 0698222238, e- mail: [email protected] realbailif­f. al. do të zhvillojë ankandin e tretë për pasurinë e paluajtshm­e të llojit me sip. 3,995 m2, me adresë Grudë e Re, Shkodër, me Nr. Pasurie 110/ 20, Vol. 7, Faqe 52, ZK 1869, regjistrua­r në ASHK Shkodër, në pronësi të Gjovalin Kolë Gravilaj dhe Valbonë Lazër Gravilaj, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të “Agrokredit” Sh. a, për shumën 500,000 ( pesëqind mijë) Lekë. Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është Ankandi do të zhvillohet në ambientet e Zyrës Përmbarimo­re Private “REAL BAILIFF SERVICE”, në në adresën: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pallati 8/ 1, Kati 1, Tiranë. Cel: 0698222238, e- mail: [email protected] realbailif­f. al. Njësi me Truall”, 42,400 EURO ose 5,120,000 ( Lekë. -” Apartament”, 13,600 EURO ose 1,024,000 ( një milion e njëzet e katër mijë) 504,000 ( pesëqind e katër mijë) Lekë. 1,645,600 Lekë. Lekë. datë 24.02.2020 në orën 16: 00, datë 13.02.2020 në orën 16: 00, datë 05.02.2020 në orën 16: 00, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.