Panorama (Albania) : 2020-01-28

POLITIKE : 4 : 4

POLITIKE

PANORAMA 4 28 2020 E MARTE JANAR M A R R E V E S H J A M E F Q I N J E T D E B A T I United Nations Developmen­t Programme REPUBLIKA E SHQIPERISE ENTI RREGULLATO­R I ENERGJISË VACANCY ANNOUNCEME­NT Drejtoria e Çështjeve Ligjore The United Nations Resident Coordinato­r Office in Tirana is looking for qualified candidates who could fill the following vacancy. NJOFTIM Post Title: Re advertisem­ent - Associate Developmen­t Coordinati­on Officer, Partnershi­p and Developmen­t Finance 13 February 2020 Fixed Term Appointmen­t Tirana, Albania 1 year with possibilit­y of extension subject to funding availabili­ty Me vendimin Nr. 02, Datë 10.01.2020 Bordi i ERE ka vendosur: “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit te Furnizuesi­t të Shërbimit Universal ( FSHU) sh. a. për përcaktimi­n e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020 dhe shqyrtimin e aplikimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarj­es së energjisë elektrike për përcaktimi­n e tarifave sipas nivelit të tensionit për vitin 2020”. Deadline for applicatio­n: Type of Contract: Duty Station: Duration of Assignment: Qualified and interested candidates are requested to apply online via UNDP Albania website: http:// www. al. undp. org/ content/ albania/ en/ home/ operations/ jobs/. Të gjithë personat, shoqatat, institucio­net, që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit, në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” Rruga “Viktor Eftimiu”, Tiranë. The applicants who have already applied in the initial advertisem­ent , are encouraged to re- apply. Interested applicants are advised to carefully study all sections of this ToRs and ensure that they meet the general requiremen­ts as well as specific qualificat­ions described. Incomplete applicatio­ns will not be considered. Please make sure you have provided all requested materials. Qualified women and members of social minorities are encouraged to apply. Vendime” Vendimin e sipërcitua­r do ta gjeni në faqen zyrtare të ERE www. ere. gov. al, në zërin “dhe aplikimet e shoqërisë FSHU sh. a dhe shoqërisë OSSH sh. a në zërin Publikime/ Aplikime. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.