NDRYSHIMET LIGJORE TË PROPOZUARA

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

Neni 2

Pas nenit 4 shtohet neni 4/ 1, si më poshtë vijon: “Neni 4/ 1, Të gjitha objektet, të cilat kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar, i nënshtrohe­n procesit të auditimit teknik. Rregullat për mënyrën sesi do të zbatohet auditimi dhe cilat do të jenë subjektet që do ta kryejnë atë, përcaktohe­n me vendim të Këshillit të Ministrave”.

Neni 3

Neni 6 riformuloh­et si më poshtë vijon: “Neni 6, Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuar­a nga ministria që mbulon veprimtari­në e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.