Panorama (Albania) : 2020-02-04

AKTUALITET : 10 : 10

AKTUALITET

PANORAMA 10 4 2020 E MARTE SHKURT AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIV­E NJOFTIM REQUEST FOR PROPOSAL No. RFP/ 01/ ALB/ 2020 PËR ÇELJEN E GARËS PËR DHËNIEN E LICENCAVE LOKALE TE SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV The OSCE Presence in Albania seeks proposals from eligible and qualified contractor­s for: Autoriteti i Mediave Audioviziv­e ( AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/ 2013 “Për mediat audioviziv­e në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullore­s “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës së shërbimit të programit audioviziv” miratuar me vendimin nr. 2, datë 16.01.2020, si dhe vendimit nr. 5, datë 29.01.2020 të AMA- s “Për çeljen e garës për lëshimin e licencave lokale të shërbimit programi audioviziv”, në muajin mars 2020 do të organizojë procedurën e përzgjedhj­es së aplikimeve për dhënien e licencave të shërbimit të programit audioviziv, si më poshtë: Provision of Cleaning Services to the OSCE Presence in Albania An aggregate duration of the contract placed as a result of this tender shall not exceed three ( 3) years. 1. Lëshimin e 2 ( dy) licencave lokale të shërbimit të programit audioviziv të përgjithsh­ëm, në allotmenti­n Tiranë. ( Qarqet Tiranë dhe Durrës) Lëshimin e 1 ( një) licence lokale të shërbimit të programit audioviziv informativ, në allotmenti­n Fier. Lëshimin e 1 ( një) licence lokale të shërbimit të programit audioviziv informativ, në allotmenti­n Korçë. A complete set of the Bidding Documents can be obtained upon email request sent at procuremen­t- [email protected] osce. org 2. 3. Proposals must be received by the OSCE at the address shown below not later than 12: 00 hours ( CET), on Proposals received after the designated time will be automatica­lly rejected. Submission of proposals by fax or email is not accepted. Friday, 21 February 2020. Subjektet e interesuar­a për t’u pajisur me licencë shërbimi programi audioviziv janë të lutur që të depozitojn­ë aplikimet në Autoriteti­n e Mediave Audioviziv­e, Rruga “Papa Gjon Pali II, 1001, Tiranë, brenda datës 10.03.2020. Proposals must be enclosed in two separate envelopes, one for the technical and the other for the financial part of the Proposal, clearly marked as follows: Dokumentac­ioni i plotë i konkurrimi­t të kandidatur­ave, që përfshin: - Rregullore­n “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës së shërbimit të programit audioviziv” miratuar me vendimin e AMA- s nr. 2, datë 16.01.2020, ku përfshihen kerkesat ligjore, ekonomike, teknike, programore etj, Pagesat për licencë; OSCE Presence in Albania Sheshi “Italia”, Sheraton Tirana Hotel, 1st floor, 1010 Tirana, Albania Ref: RFP/ 02/ ALB/ 2014 Rental of premises for OSCE Presence in Albania Do Not Open before 05 February 2015, 12.00 CET - mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë- Protokolli­t, në AMA pas kryerjes së pagesës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim. Aplikimi për licencë shërbimi programi audioviziv konsideroh­et edhe kërkesë për marrjen e Numrit Logjik të Programit ( NLP), i cili do të jepet me vendim të AMA- s, në segmentin e caktuar për kategorinë përkatëse të programit Aplikimet do të hapen më datë 10.03.2020, ora 10.00, në mjediset e AMA- s ku aplikuesit apo përfaqësue­sit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit. The OSCE reserves the right to accept or reject any Proposal, and to annul, in whole or in part, or to suspend the solicitati­on process and reject all Proposals at any time and without reason prior to award. AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIV­E Rr. “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, 1010 , Tiranë | www. ama. gov. al Tel. + 355 4 2233006 | Email. [email protected] ama. gov. al PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.