Panorama (Albania) : 2020-02-04

AKTUALITET : 11 : 11

AKTUALITET

PANORAMA 11 4 2020 E MARTE SHKURT PERSONAT NEN HETIM Elton Shehaj Astrit Balliu Altin Avdyli Fatos Llaftiu Jasin Kala Ardit Gjyriqi Gjevi Ndoka Admir Hoxha Esat Mehmeti Hekuran Hoxha Petrit Sulejmani Iskënder Sale Saimir Sulejmani Xhemal Shala Hajri Seferi Xhevit Shuti Orges Jahelezi Flamur Çelaj Shkëlqim Avdyli Vehbi Berushi Denis Llaftiu Mustaf Shuti Saimir Gjepali Anila Shuti Mario Zeqiri NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra e Përmbarimi­t Tiranë, me Kryetar Pjetër Caka, në bazë të vendimit Nr. 623, datë 20.01.2020, shpall shitjen në ankand të pasurisë së llojit me sipërfaqe 180 m2, me nr. 8/ 442, vol. 13, faqe 12, ZK 8190, në pronësi të Luan Syrja Zyka, në vlerën Ankandi zhvillohet në ambientet e Zyrës së Përmbarimi­t Tiranë në adresën: Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk”, Tiranë, ditën e martë me Shoqëria Përmbarimo­re “TABAKU- 2010” sh. p. k ora 16: 00 datë 10.02.2020 njofton se më ( të Henën) zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së sekuestrua­r për llogari të kreditorit Tirana Bank Sh A me të llojit me sip 60.40 m2, në pronësi të debitorëve Spiro Kapurani dhe Lisaveta Kapurani, me adresë: Lagjja 9, Rr “Miss Edit Durhan”, Pall. 2, Shk. 6, Ap. 11, Korçë. Ankandi i parë fillon me çmimin fillestar në shumën Ankandi zhvillohen pranë Zyrës Përmbarimo­re Shoqëria “TABAKU- 2010” Sh. p. k, me adresë: Lagjja 7, Rr “Floresha Myteveli”, Pall. 1, Zyra Nr. 5, Kati 2të, Korçë. Cel. 0684013602 ose adresë e- mail: petrit_ [email protected] yahoo. com. Truall Apartament 5.040.000 ( pesë milion e dyzet mijë) lekë. 1,549.350 lekë. datë 11.02.2020, ora 16: 00. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.