Panorama (Albania) : 2020-02-04

AKTUALITET : 13 : 13

AKTUALITET

PANORAMA 13 4 2020 E MARTE SHKURT NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shoqëria Përmbarimo­re ” 616/ A” apartament banimi shpall për shitje në ankand të dytë pasurinë e paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 74 m2, kati 2, ndodhur në Lagjen “16 Prilli” Fier, me numur pasurie 6/ 36+ 1- 4, Zona Kadastrale 8534, vol. 6, fq. 148, në pronësi të debitorit Vasillaq Zhaka Lefteri Zhaka. Pasuria shpallet për shitje në ankand me vlerën fillestare Ankandi zhvillohet ditën e enjte në Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën Lagjja Nr. 3, Rruga ” Andon Xoxe”, Pogradec ose të kontaktojn­ë: Cel: 0682223020, e- mail: shoqeria61­[email protected] gmail. com Zyra përmbarimo­re me përmbarues­e Jonida Ujkashi ” Arë + truall+ ndërtesë”, do të zhvillojë ankandin e tretë për pasurinë e llojit me sipërfaqe totale 510 m2, truall 400 m2, ndërtesë 175 m2, e ndodhur në Zemblak, Korçë, në Zonën Kadastrale 3903, Numri i Pasurisë 176/ 6, Vol. 12, Faqe 156, në pronësi të Thanas Ali Dragoj. Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në vlerën Ankandi i tretë për pasurinë e mësipërme zhvillohet me në ambientet e Zyrës së përmbarues­e gjyqësore private Jonida Ujkashi me adresë: Rr.” Myslym Shyri”, vila nr. 8/ 1, kt. 4, Tiranë. Nr. kontakti 04 222 9114. datë 07.02.2020, Përmbarues­it Gjyqësor Ilia Elezi, Me në zyrën e zhvillohet ankandi i dytë për pasuritë në pronësi të shoqërisë “JUKO PETROL” SHPK, NUIS: L22322007I, të llojit: me sipërfaqje 7.950 m2, Nr. 14" 43, ZK 1987, Vol. 16, Fq. 158, ndodhur në adresën: Ishull, Shëngjin, Lezhë, me çmim me sipërfaqje 28,10 m2, Nr. 10/ 158- N8, ZK 8631, Vol. 9, Fq. 79, ndodhur në adresën: Rruga “Skënderbeg”, Lezhë, me çmim Për çdo informacio­n mund të kontaktoni në: CEL. 0684026666; 0693262866. -” Arë” 403,200 ( katërqind 5.431.885 LEKË. 15.333 ( pesëmbëdhj­et mijë e treqind e tridhjet e tre) Euro. datë 20.02.2020, ora 16: 00. e tre mijë e dyqind) LEKË. datë 17.02.2020, ora 16: 00 -” Njësi” 479.987,34 LEKË. NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shoqëria Përmbarimo­re AA Bailiff zhvillon ankandin e I për pasuritë e paluajtshm­e Shoqëria Përmbarimo­re ” 616/ A” Apartament shpall ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip 108.56 m2, numër pasurie 12/ 290+ 1- 1, vol. 36, fq. 132, zk. 8581, në pronësi të debitorit Guri Nazmi Dikellari, ndodhur në Rrugën “Sul Starovari”. L. 1, Pogradec, në shumën Ankandi zhvillohet ditën e premte në Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën: Lagjja Nr. 3, Rruga ” Andon Xoxe”, Pogradec ose të kontaktojn­ë: Cel: 0682223020, e- mail: shoqeria61­[email protected] gmail. com Shoqëria përmbarimo­re “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II- të, për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e me nr. 301/ 143, vol. 20, fq. 84, ZK 3866, e llojit me sip. 3120 m ² dhe me sip. 1493 m ² , GRAND 2, Unaza e Re, në Rrugën “Teodor Keko”, ish Astir, Tiranë. Çmimi i sendit të paluajtshë­m që do të shitet është është Ankandi zhvillohet në në adresën: “Rruga e Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i IV, Tiranë. Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels. [email protected] nchb. al të llojit: - me Nr. pas 1/ 61+ 2- 43, zk 8572, vol. 20, fq. 59, me sip. 102.5 m ² , regjistrua­r në ZVRPP Lushnje, me adresë L. “Loni Dhamo”, në pronësi të Bledar Koçiu, në vlerën Apartament truall ndërtesë 36,000 Euro. Apartament - me Nr. pas 1/ 61+ 1- 24, zk 8572, vol. 20, fq. 40, sip. 171 m ² , regjistrua­r në ZVRPP Lushnje, me adresë L. “Loni Dhamo”, në pronësi të Gëzim Koçiu, në vlerën - ( lokal kati I I- rë + 2 kate banesë) me Nr. pas 1/ 438, zk 8572, vol. 20, fq. 169, sip. 330 m ² , në pronësi të Gëzim Koçiu, Ankandi zhvillohet në në zyrat e shoqërisë përmbarimo­re AA Bailiff në adresën: “Rruga e Kavajës”, Nd. 27, H. 1, K. 4, Tiranë. 3.000.000 ( tre milion) lekë. datë 28.02.2020, ora 16: 00. 2,819,040 ( dy milion e tetëqind e nëntëmbëdh­jetë datën 20/ 02/ 2020, 56,000 Euro. Truall+ ndërtesë mijë e dyzet) euro. 160,000 Euro. datën 14/ 02/ 2020 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.