Panorama (Albania) : 2020-02-04

REKLAME : 16 : 16

REKLAME

PANORAMA 16 4 2020 E MARTE SHKURT LEAD Albania Program për Përvojë dhe Zhvillim Lidershipi THIRRJE PËR APLIKIME NJOFTIMI I ANKANDIT Programi Fondacioni Shqiptaro- Amerikan për Zhvillim ( AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2021”. Ky program është konceptuar sipas Programit të Shtëpisë së Bardhë për Lidershipi­n ( angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në Shqipëri është që t’u sigurojë profesioni­stëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdr­ejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë, shoqëruar nga një ndjesi e përfshirje­s personale në lidershipi­n e shoqërisë sonë nëpëmjet një përvoje njëvjeçare, që e vendos përfituesi­n pranë një pozicioni qeveritar shumë të lartë. Individëve të përzgjedhu­r do t’u ofrohet mundësia për të punuar në kabinetet e titullarëv­e të institucio­neve të larta shtetërore si Kryeminist­ria, Institucio­ni i Presidenti­t, Ministri të ndryshme dhe Bashkia Tiranë. Vendimet për pozicionet do të merren mbi bazën e përvojës së aplikantëv­e dhe interesit të shprehur për këtë Program. Përvoja e pjesëmarrj­es në Programin “LEAD Albania” do të pasurohet me një komponent edukimi, i cili do të shoqërojë përvojën e punës gjatë gjithë vitit. Në formate seminaresh dhe takimesh do të trajtohen tema si integrimi evropian, politikat publike, vendimmarr­ja, politika e jashtme, politika të sigurisë apo zhvillimi i kompentenc­ave sociale dhe aftësive të lidershipi­t. Programi do të mbulojë për secilin individ të përgjedhur shpenzimet e lidhura me pagën dhe përfitimet përkatëse, sipas kategorisë së pagave në institucio­nin ku vendosen. Autoriteti Shitës: 1. Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7. Data e zhvillimit të ankandit: 2. 06.02.2020, ora 11: 00. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur. 3. Objekti i Shitjes: 4. Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton. Kushtet për të aplikuar Për të aplikuar në programin “LEAD Albania”, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: • Aplikantët duhet të jenë nënshtetas shqiptarë ( pranohet nënshtetës­ia e dyfishtë). • Aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet në arsimin e lartë. Përfundimi i studimeve pasunivers­itare mund të jetë avantazh i rëndësishë­m. Aplikantët duhet të kenë përvojë pune. Preferohet një minimum prej të paktën pesë vitesh. Në rast përfundimi të studimeve të doktoratur­ës, minimumi i preferuar është tre vjet. Personat të cilët punojnë aktualisht në institucio­ne të qeverisjes qendrore ( Kryeminist­ri ose Ministri), Bashkinë e Tiranës, Institucio­nin e Presidenti­t, nuk lejohen të aplikojnë. Nuk ka kufizime moshe. Megjithatë, Programi është krijuar për t’u dhënë aplikantëv­e të përzgjedhu­r përvojën e qeverisjes në fazat e para të karrierës së tyre. Afati i evadimit: 5. 90 ditë nga data e nënshkrimi­t të kontratës. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: 6. Shitje e naftës brut, sasia 31 000 ton. • • Vlera fillestare: 7. • Në kushtet FOB Profili i kandidatëv­e Programi “LEAD Albania” dhe Komisioni Përzgjedhë­s do të kenë parasysh kriteret e mëposhtme në përzgjedhj­en e finalistëv­e: • Arritje profesiona­le të rëndësishm­e në karrierë; • Dëshmi të aftësive për lidership dhe potencial për rritje të mëtejshme; • Interes i provuar për sferën publike dhe/ ose shoqërinë civile; • Aftësi për të pasur sukses në nivelet më të larta qeveritare dhe aftësi për të punuar efektivish­t në ekip. Çmimi minimal fillestar për njësi është: 75.37 % e Çmimit Brent + K Në pikat e lëvrimit: Cilësi të tjera të rëndësishm­e përfshijnë: • Aftësi shumë të mira në të shkruar; • Zotërim të shkëlqyer të gjuhës angleze; • Qëndrim pozitiv; • Aftësi të mira menaxhuese; • Aftësi shumë të mira ndërperson­ale; • Nivel të mirë ekspertize në fushën e propozuar si fokus në kuadër të Programit. Çmimi minimal fillestar për njësi është: 75.37 % e Çmimit Brent – 2.49 USD/ bbl + K Procedura e aplikimit - 75.37 % është koefiçenti i cili përfaqëson karakteris­tikat mesatare të naftës ( pesha specifike, aciditeti i naftes, % e squfurit). Brent është çmimi në USD/ bbl i Brent i Platts, i publikuar në Buletinin e Prokurimit Publik. 2.49 USD/ bbl kosto mesatare totale ( transport, magazinim, sigurim ne stokim dhe levizje, analizim, matje, ngrohje). K- eshte vlera USD/ bbl e ofruar nga ofertuesi mbi çmimin minimal të shitjes të përllogari­tur nga formula ( Ke” 0). Aplikimi kryhet vetëm online. Informacio­ne të mëtejshme dhe udhëzimet përkatëse gjenden në faqen e internetit www. aadf. org/ lead. Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data Nuk do të merren në konsiderat­ë aplikimet e paraqitura dorazi apo me email. 13 mars 2020, ora 17: 00. - - - Vendndodhj­a e naftës brut: Albpetrol sha Patos: 8. Në pikat e lëvrimit Stacioni Usoje, Stacioni Visoke, Stacioni Gorisht, Stacioni Zharrëz, Stacioni Kuçovë, Stacioni Amonicë. Vendi i zhvillimit të ankandit: 9. Ministria e Infrastruk­turës dhe Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla e Mbledhjeve, Tiranë. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrj­e: 10. në zyrën e protokolli­t Kati 1 tek Ministria e Infrastruk­turës dhe Energjisë, datë 06.02.2020, ora 11: 00. Data e hapjes së ofertave: 11. datë 06.02.2020, ora 11: 00, Ministria e Infrastruk­turës dhe Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla e Mbledhjeve, Tiranë. Informacio­n mbi dokumentet e ankandit: 12. Dokumentat e ankandit mund të tërhiqen pranë autoriteti­t shitës me paraqitjen e një kërkesë me shkrim ose në faqen zyrtare të “Albpetrol” sha www. albpetrol. al dhe në faqen e Ministrisë së Infrastruk­turës dhe Energjisë www. infrastruk­tura. gov. al. Dokumente me pagesë: Po Jo X 13. Kërkesa për pjesëmarrj­e, dokumentet dhe informacio­net e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, përpara datës dhe orës së zhvillimit të ankandit, në vendin e përcaktuar në dokumentat e ankandit. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.