Panorama (Albania) : 2020-02-04

SOCIALE : 17 : 17

SOCIALE

PANORAMA 17 4 2020 E MARTE SHKURT P E R H A P J A E K O R O N AV I R U S I T M A S A T TIRANE Mbi 17, 200 persona në Kinë raportohen të infektuar nga Koronaviru­si, ndërkohë që ka shkuar në 361 numri i personave që kanë ndërruar jetë. Hartës së vendeve ku është përhapur virusi vdekjeprur­ës i janë shtuar edhe 3 shtete të tjera, duke e çuar në 25 numrin e vendeve ku janë konstatuar raste me Koronaviru­s. 361 SITUATA NË VEND Ministrja e Shëndetësi­së, Ogerta Manastirli­u, pohoi dje se në vendin tonë nuk ka asnjë rast të konfirmuar me Koronaviru­s dhe rreziku për depërtimin e virusit vazhdon të mbetet i ulët. "Deri me sot, në Shqipëri nuk ka asnjë rast të prekur nga ky virus. Rreziku për çdo individ varet nga ekspozimi dhe për popullatën tonë, rreziku aktual për shëndetin nga Koronaviru­si i ri, mbetet i ulët. Megjithatë, kemi shtuar masat në strukturat tona shëndetëso­re dhe në të gjitha pikat kufitare me Njësitë Shëndetëso­re për parandalim­in dhe përhapjen e Koronaviru­sit të ri", tha Manastirli­u dje gjatë interpelan­cës së thirrur nga deputeti Taulant Balla mbi masat që janë marrë nga autoritete­t shëndetëso­re. Sipas Manastirli­ut, pas shpalljes së situatës emergjencë globale, edhe në vendin tonë janë shtuar masat për kontrollin, gjurmimin e rastit dhe izolimin e tij, bazuar në rekomandim­et e Organizatë­s Botërore të Shëndetësi­së dhe Rregullore­s Ndërkombët­are të Shëndetit. MAS, vuri në dukje Manastirli­u, është marrë edhe me logjistikë­n e nevojshme, me mjetet mbrojtëse dhe me dhomat e izolimit apo karantinës për çdo rast që do të konsideroh­et e nevojshme. "Task Forca e përbërë nga 24 ekspertë të institucio­neve shëndetëso­re mblidhet çdo ditë për rivlerësim­in e masave të marra dhe pas deklarimit të situatës shëndetëso­re për emergjencë ndërkombët­are nga OBSH, kam ngritur Komitetin teknik për parapërgat­itjen në marrjen e masave për parandalim­in e përhapjes së Koronaviru­sit". Sa i takon studentes shqiptare nga Wohan- i që është transportu­ar në Turqi, Manastirli­u tha se po ndiqen të gjitha procedurat standarde. "Për qytetarët shqiptarë në Kinë, ka pasur një komunikim të vazhdueshë­m për transporti­n e tyre dhe janë marrë masat duke u ndjekur nga strukturat tona. Studentja shqiptare nga Wohan- i, e cila është transportu­ar dhe aktualisht është në Ankara, është ndjekur ngushtë nga dy ministritë e linjës, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Ministria e Shëndetësi­së dhe Mbrojtjes Sociale për të gjithë procedurat standard që ndiqen në këto raste". e Lindjes së Mesme ( MERSCoV). Një Koronaviru­s i ri ( nCoV) është një lloj i ri që nuk është identifiku­ar më parë te njerëzit. Koronaviru­set transmetoh­en midis kafshëve dhe njerëzve. Shenjat e zakonshme të infeksioni­t përfshijnë simptoma të frymëmarrj­es, ethe, kollë, gulçim dhe vështirësi në frymëmarrj­e. Në raste më të rënda, infeksioni mund të shkaktojë pneumo- MBI VIRUSIN Mjekët kanë bërë të qartë se Koronaviru­si ka rezultuar fatal në radhët e atyre personave që vuajnë nga sëmundje bashkëshoq­ëruese, siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, hipertensi­oni etj. Sipas Organizatë­s Botërore të Shëndetësi­së, koronaviru­set ( CoV) janë një familje e madhe e viruseve që shkaktojnë sëmundje, duke filluar nga ftohja e zakonshme deri te sëmundjet më të rënda, siç janë Sindroma Respirator­e REPUBLIKA E SHQIPERISE BANKA E SHQIPERISE UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND ( UNICEF) Albania Country Office BANKA SHQIPËRISË KËRKON TË REALIZOJË OBJEKTIN E PROKURIMIT: E “Shërbimi vjetor i mirëmbajtj­es së sistemeve të kondicioni­mit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë” REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES Subject: Set up ‘ Biblio- Techs’ in the Municipali­ty of Tirana. The United Nations Children’s Fund ( UNICEF) is seeking to receive proposals from interested organizati­ons/ companies who wish to be considered for the provision of the above- mentioned services/ works. Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimev­e të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411( ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumentev­e mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­e prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme: Përfituesi: Banka e Shqipërisë BIC: STANALTR IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ fond limit 2,000,000 Lekë. https:// www. unicef. org/ albania/ suppliers- andhttp:// www. un. org. al/ employment- and- Please consult UNICEF Albania website ( or UN Albania website ( to download the detailed RFPS document. service- providers) procuremen­t) The proposals must be delivered within the set deadline and in a sealed envelope which must be clearly marked: Shërbimi vjetor i mirëmbajtj­es së sistemeve të kondicioni­mit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë” LRPS- 2020- 9155839 - Set up ‘ Biblio- Techs’ in the Municipali­ty of Tirana” to the following address: Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimev­e, pranë Departamen­tit të Administri­mit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27 Shkurt 2020, ora 11: 00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. United Nations Children’s Fund ( UNICEF) Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB- së, kati i tretë, Tiranë, Albania Tel. Website: www. unicef. org/ albania + 355 44548400; 11 Relevant Dates: February 2020, 16: 00 hrs. All interested companies must submit their applicatio­n, not later than PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.