Panorama (Albania) : 2020-02-07

AKTUALITET : 16 : 16

AKTUALITET

PANORAMA 16 7 2020 E PREMTE SHKURT R E F O R M A N Ë D R E J T Ë S I S E A N C A NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shoqëria Përmbarimo­re ” 616/ A” Apartament shpall ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip 108.56 m2, numër pasurie 12/ 290+ 1- 1, vol. 36, fq. 132, zk. 8581, në pronësi të debitorit Guri Nazmi Dikellari, ndodhur në Rrugën “Sul Starovari”. L. 1, Pogradec, në shumën Ankandi zhvillohet ditën e premte në Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën: Lagjja Nr. 3, Rruga ” Andon Xoxe”, Pogradec ose të kontaktojn­ë: Cel: 0682223020, e- mail: shoqeria61­[email protected] gmail. com BIRRA TIRANA SH. A Rr “Kavajës” Tirana/ ALBANIA Tel/ fax: + 355 4 222 9770. Shoqëria përmbarimo­re “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II- të, për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e me nr. 301/ 143, vol. 20, fq. 84, ZK 3866, e llojit me sip. 3120 m ² dhe me sip. 1493 m ² , GRAND 2, Unaza e Re, në Rrugën “Teodor Keko”, ish Astir, Tiranë. Çmimi i sendit të paluajtshë­m që do të shitet është është Ankandi zhvillohet në në adresën: “Rruga e Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i IV, Tiranë. Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels. [email protected] nchb. al N J O F T I M truall ndërtesë 3.000.000 ( tre milion) lekë. datë 28.02.2020, ora 16: 00. 2,819,040 ( dy milion e tetëqind e nëntëmbëdh­jetë datën 20/ 02/ 2020, Njoftohen të gjithë Aksionarët e Shoqërisë “Birra Tirana” sha. se në datën në Zyrat Qëndrore të Shoqërisë me adresë: “Rruga e Kavajës” Tiranë do të zhvillohet Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëv­e me këtë rend dite: mijë e dyzet) euro. 27/ 02/ 2020 ora 17: 00 NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI 1. 2. 3. Mbi disa ndryshime në Statutin e Shoqërisë “Birra Tirana” sha. Zgjedhja e Anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë Të ndryshme Shoqëria Përmbarimo­re AA Bailiff zhvillon ankandin e I për pasuritë e paluajtshm­e Shoqëria Përmbarimo­re “TABAKU- 2010” sh. p. k ora 16: 00 datë 10.02.2020 njofton se më ( të Henën) zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së sekuestrua­r për llogari të kreditorit Tirana Bank Sh A me të llojit me sip 60.40 m2, në pronësi të debitorëve Spiro Kapurani dhe Lisaveta Kapurani, me adresë: Lagjja 9, Rr “Miss Edit Durhan”, Pall. 2, Shk. 6, Ap. 11, Korçë. Ankandi i parë fillon me çmimin fillestar në shumën Ankandi zhvillohen pranë Zyrës Përmbarimo­re Shoqëria “TABAKU- 2010” Sh. p. k, me adresë: Lagjja 7, Rr “Floresha Myteveli”, Pall. 1, Zyra Nr. 5, Kati 2të, Korçë. Cel. 0684013602 ose adresë e- mail: petrit_ [email protected] yahoo. com. të llojit: - me Nr. pas 1/ 61+ 2- 43, zk 8572, vol. 20, fq. 59, me sip. 102.5 m ² , regjistrua­r në ZVRPP Lushnje, me adresë L. “Loni Dhamo”, në pronësi të Bledar Koçiu, në vlerën Apartament Apartament 36,000 Euro. Apartament Aksionarët mund të paraqiten në mbledhjen e Asamblesë personalis­ht apo nga një person i pajisur me prokurë të posaçme. - me Nr. pas 1/ 61+ 1- 24, zk 8572, vol. 20, fq. 40, sip. 171 m ² , regjistrua­r në ZVRPP Lushnje, me adresë L. “Loni Dhamo”, në pronësi të Gëzim Koçiu, në vlerën - ( lokal kati I I- rë + 2 kate banesë) me Nr. pas 1/ 438, zk 8572, vol. 20, fq. 169, sip. 330 m ² , në pronësi të Gëzim Koçiu, Ankandi zhvillohet në në zyrat e shoqërisë përmbarimo­re AA Bailiff në adresën: “Rruga e Kavajës”, Nd. 27, H. 1, K. 4, Tiranë. 56,000 Euro. 1,549.350 lekë. Truall+ ndërtesë 160,000 Euro. DREJTORIA E SHOQËRISË BIRRA TIRANA SHA datën 14/ 02/ 2020 Ndihmë për fëmijët në mbarë botën “BLERJE PAJISJE IT, TELEKOMUNI­KACION DHE AUDIO SYSTEM” - THIRRJE PER KUOTIM ANNOUNCEME­NT of Call for Offers published GWP- Med, as represente­d by its Host Institute MIO- ECSDE is conducting an open call for offers for the realizatio­n of the Pilot Project “Flood insurance in the areas of Skadar/ Shkoder Lake – Buna/ Bojana River, and Struga in Ohrid Lake, TERRE DES HOMMES ALBANIA Terre des hommes është një organizatë jo- fitimprurë­se, identifiku­ar me NIPT K62106002A, e cila operon në Shqipëri që prej vitit 1993, në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve, duke udhëhequr ngritjen dhe fuqizimin e sistemit kombëtar të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri e Kosovë. Terre des hommes shpall thirrjen për kuotim për procedurën e prokurimit: in the framework of the Project: GEF/ UNDP/ GWP- Med Project “Enabling Transbound­ary Cooperatio­n and Integrated Water Resources Management in the Extended Drin River Basin”. Contract Price: Awarding criterion: USD 230.000, inclusive of all taxes. the most economical­ly advantageo­us offer on the basis of best quality/ “Blerje Pajisje IT, Telekomuni­kacion dhe Audio System” price ratio. face book Për më shumë informacio­n ju lutemi referojuni thirrjes në Albania : Kërkesë për Ofertë në faqen e Terre des hommes Duration of contract: Place of works: 1/ 3/ 2020 – 31/ 01/ 2021 Areas under flood risk in Skadar/ Shkoder Lake – Buna/ Bojana River watersheds, and Struga in Ohrid Lake watershed in Albania, Montenegro and North Macedonia “Blerje Pajisje IT, Telekomuni­kacion dhe Audio System” Afati i paraqitjes së ofertës financiare do të jetë jo më vonë se data 19 Shkurt 2020, ora 17: 00. Oferta duhet të paraqitet në një nga dy format e mëposhtme: 1. Të dorëzohet në zarf të mbyllur, në formë të printuar, firmosur nga një person i autorizuar, në adresën: Rruga “Skënderbej” Godina 6/ 2, Ap. 17, Tiranë. Të dërgohet me e- mail në format PDF, firmosur nga një person i autorizuar në adresën elektronik­e: Deadline for Applicatio­n: Publicatio­n of Call: February 24th 2020 The call for Offers is posted on the website of GWP- Med ( www. gwpmed. org ), in the UNDP website and in the local press in Albania, Montenegro, North Macedonia and Greece. Interested applicants are advised to study carefully all sections of the Call, ToR and Annexes as published and ensure they meet the general requiremen­ts as well as all specific qualificat­ions described. Incomplete applicatio­ns will not be considered. Please make sure you have provided all requested materials. 2. alb. applicatio­[email protected] tdh. ch Për çdo informacio­n të mëtejshëm mund të na kontaktoni në tel + 355 ( 0) 4223 99 00, ose email: alb. applicatio­[email protected] tdh. ch PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.