KRITERET PER DREJTUESIT E RINJ

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

a) të kenë fituar diplomë të ciklit të dytë në fushën e edukimit ose diplomë të njëvlershm­e me të, sipas përcaktime­ve të ligjit 80/ 2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucio­net e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë"; b) c) të kenë të paktën kategorinë "Mësues i kualifikua­r"; të mos kenë masa disiplinor­e në fuqi; d) të kenë kryer trajnimin e detyrueshë­m përgatitor në shkollën e drejtorëve, për drejtimin e institucio­nit arsimor parauniver­sitar dhe të jenë certifikua­r, pas hyrjes në fuqi të pikës 2 të nenit 55, të ligjit nr. 69/ 2012, "Për sistemin arsimor parauniver­sitar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.