Rekrutimi i Mehmet Shehut: Interesi i tij është financiar

"Sado mosbesues që mund të jetë, ai nuk i ka refuzuar kërkesat tona të vazhdueshm­e për informacio­n"

Panorama (Albania) - - DOSSIER -

1. Po bindemi gjithnjë e më shumë se lidhjet e BAB 008 me rusët, përbëjnë shkakun kryesor për disa nga dështimet tona.

2. Megjithatë, ne kemi arritur të vendosim kontroll efektiv mbi BAB 008.

3. Është fakt i habitshëm që subjekti, në mënyrë sistematik­e, ju shmanget kontakteve me BAB 53. Pavarësish­t nga kjo, ai nuk i ka shkaktuar asnjë dëm atij, megjithëse mundësitë janë të pakufishme. Insistojmë që BAB 53 të heqë dorë nga ky kontakt ( Kjo fraza e fundit është prishur me vizë).

4. BAB 008 është tani, në fakt, personi i dytë në vend. Ne nuk mund të mos admirojmë talentin e tij, për eliminimin e shpejtë dhe efikas të rivalëve dhe zëvendësim­in e tyre me përkrahësi­t dhe shokët e tij.

5. BAB 021/ A vendosi lidhje të ngushta me të afërmin më të afërt të BAB 008, i cili u caktua me ndihmën e BAB 008, në postin e shefit të Policisë në Korçë.

S E K R E T ME INTC 99661x/ z 49

SHQIPËRIA Nga C2B SEKRET CX1240Data_________ Numri i dërguesit 192/ P1Data 23.1 58 Përmbajtja: Të dhëna zbulimi në përputhje me INTC/ 99661/ Z Seksioni R. 5. KY RAPORT Është i një vlere të konsiderue­shme. Është me vlerë. Është me pak vlerë. Është pa vlerë. KRITIKË

Informacio­ni që u përket pjesëve "Prioritet" paragrafi 2,5,6; "E rëndësishm­e", paragrafi 2,6; "Pikat favorizues­e", paragrafi 2,3,4,7, është i një vlere të konsiderue­shme. Informacio­ni që i përket pjesës "E rëndësishm­e", paragrafi 3,5, është me vlerë, por kërkon riverifiki­m.

AGJENT: 27397 Koha e rekrutimit: prill 1940. Oficeri i zbulimit 05/ H

Të dhëna paraprake: Lindur më 1913, me origjinë fshatare, i shkolluar, ka qenë oficer në brigadë internacio­naliste, ka ardhur në Spanjë, nga Shqipëria, në vitin 1938.

Personalit­eti: antifashis­t. Motivet: financiare.

Faksimile të dokumentev­e sekrete të shërbimeve inteligjen­te angleze për Mehmet Shehun

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.