Panorama (Albania) : 2020-03-13

AKTUALITET : 13 : 13

AKTUALITET

PANORAMA 13 13 2020 E PREMTE MARS NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i Gjyqësor Privat Rigels Dikellari me seli: Lagja Nr. 3, Rr. “Naim Frashëri”, Pogradec, njofton shpalljen për shitjen në ankand të dytë të pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. totale 56 m2, pronë e debitorit Afrora Prishtina, ndodhur në Lagjen Nr. 1, Pogradec, vendosur në hipotekë në favor të shtetasit Stefan Marko. Ankandi do të zhvillohet në me çmimin e ri në shumën prej Apartament datën 30.03.20 ora 16.00 1.624.000 ( një milion e gjashtëqin­d e njëzet e katërmijë) lekë. NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyrës së Përmbarimi­t Privat “B. S. E”, Njësi Përmbarues­i gjyqësor Petri Pihoni, pranë njofton për shitjen në ankand të sendi të paluajtshë­m të llojit me sip. 360 m ² , i ndodhur në: Rruga “Irfan Tomini”, Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Tirana Jug, Zona Kadastrale 8260, Numri i Pasurisë 1/ 394/ ND- N1, Volumi 24, faqe 49, në pronësi të shtetasit ( debitorit) Z. Nani Dhimitër Kolovani. Çmimi i ri i sendit të paluajtshë­m që shitet ka vlerën apo konvertuar me kursin e këmbimit ditor në ditën e kryerjes së shitjes në lekë. Ankandi II për shitjen e sendit të paluajtshë­m do të kryhet në datën në Zyrën e Përmbarimi­t Privat “B. S. E” sh. p. k e cila gjendet në adresën: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Muhamet Gjollesha”, pall. 232, H. 1. Ap. 3, Tiranë. Zyrës Përmbarimo­re Vlorë, datën 06.04.2020, ora Pranë në do të zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 62.3 m2 , Nr. pas. 36/ 51NDN9, vol. 51, faq. 141, ZK. 8602, adresa: Rruga “Murat Tërbaçi”, Hyrja 1. Lagja Uji Ftohtë, Vlorë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është Për çdo paqartësi na kontaktoni në numrin e telefonit 0693218263 ose në email: kociajfiti­[email protected] gmail. com “Shërbimi Përmbarimo­r AB” Nga ana e shoqërisë Shpk është shpallur faza e tretë e ankandit për pasuritë me adresë Zezë, Krujë, të llojit: 1-” me sip. 6,700 m2 nga e cila 300 m2 janë truall dhe 149 m2 janë ndërtesë me Nr. Pasurie 42/ 36/ 1, ZK. 3908, Volumi 3, Faqe 117. Cmimi fillestar për shitjen në ankand të pasurisë është 16: 00 Njësi Arë+ Truall+ Ndërtesë” 302’ 400 Euro, 5.400.000 lekë ( pesë milion e katërqind mijë) lekë. 5,011,272 ( pesë milion e njëmbëdhje­të mijë e dyqind e shtatëdhje­të e dy) Lekë. Truall + Ndërtesë” 09.04.2020 ora 16: 00 2-” me sip. totale 200 m2 nga e cila 63 m2 janë ndërtesë, me Nr. Pasurie 42/ 37, ZK. 3908, Volumi 3, Faqe 118. Cmimi fillestar për shitjen në ankand të pasurisë është 1,258,488 ( një milion e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dyzet e tetë) Lekë. NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyrës Përmbarimo­re AB Shpk 1-” Truall+ Ndërtesë” Nga ana e është shpallur ankandi faza e tretë për pasuritë e llojit: me sip. totale 4,723 m2, nga kjo 333 m2 ndërtesë e ndodhur në ZK. 3032, me Nr. Pasurie 323/ 29, Volum 13 Faqe 15, me me adresë Poshnje Berat. Çmimi fillestar për shitjen është me sip. 384 m2, nga të cilat 211,2 m2 sip. truall dhe 384 m2 Ndërtesë ( ndërtesë 2 kate me elemente bashkëpron­ësie), ndodhur në ZK. 2310, me Nr. Pasurie 12/ 160 N- 1, Vol. 23, Faqe 134, me adresë Kuçovë. Çmimi fillestar për shitjen është 38,707 Ankandi do të zhvillohet në pranë Zyrës Përmbarimo­re AB” Shpk me Përmbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri të ndodhur në adresën Rr. Bul “Zhan D’Ark” Pall. Kulla. 1Teknoproj­ekt, Shk. 1, Kat. 4, Ap. 10, Tiranë. 3-” Arë” me sip. totale 3800 m2 me Nr. Pasurie 180/ 35, ZK. 2795, Volumi 7, Faqe 54. Cmimi fillestar për shitjen në ankand të pasurisë është Zyra e Përmbarimi­t Privat “Strati” sh. p. k “Njësi”, njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 23.80 m2, ndodhur në Yzberisht, me Nr. Pasurie 298/ 216- N15, Zona Kadastrale 3866, vol. 105, faqe 230, në pronësi të Shoqëria “Y & S” sh. p. k. ( sot Shoqëria “GJOLENA” sh. p. k.) Çmimi fillestar i ankandit është Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në në ambientet e Zyrës së Përmbarimi­t Privat “Strati” sh. p. k, Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/ 1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë. Tel: 04 45 00 450, www. stratibail­iff. com, [email protected] stratibail­iff. com 4,596,480 ( katër milion e pesëqind e nëntëdhjet­ë e gjashtë mijë e katërqind e tetëdhjetë) Lekë. datë 08.04.2020 në orën 16: 00 75,600 ( shtatëdhje­të e pesë mijë e gjashtëqin­d) Euro. 2-” Njësi” Ankandi do të zhvillohet në pranë Zyrës Përmbarimo­re AB” Shpk me Përmbarues Gjyqëor Privat Admir Beqiri të ndodhur në adresën Rr. Bul “Zhan D’Ark” Pall. Kulla. 1 Teknoproje­kt, Shk. 1, Kat. 4, Ap. 10, Tiranë. 23,057.44 Euro. datë 17.03.2020 ora 16: 00, ( tridhjetë e tetë mijë e datë 01.04.2020 në orën 16: 00 shtatëqind e shtatë) Euro. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.