Panorama (Albania) : 2020-05-23

AKTUALITET : 8 : 8

AKTUALITET

PANORAMA 8 23 2020 E SHTUNE MAJ Kush janë katër subjektet NJOFTIM për mbledhje Asambleje të Përgjithsh­me të aksionarëv­e të Shoqërisë “Miell Tirana” sha datë 15. 06. 2020, Njoftohen të gjithë aksionarët e Shoqërisë “Miell Tirana” sha, se më në ambientet e shoqërisë do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithsh­me të aksionarëv­e me këtë rend dite: 1. Miratimi i pasqyrave financiare për vitin 2019. 2. Miratimin e planit të veprimtari­së dhe zhvillimit të shoqerisë për vitin 2020. 3. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. 4. Të ndryshme. ora 10: 00 ADMINISTRA­TORI PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.