Agro

Infotechnology - - QUIÉN ES QUIÉN SISTEMAS -

GRU­PO AGROS

• Nom­bre y Ape­lli­do:

Jo­sé Ka­ra­ta­na­so­pu­loz

• Car­go: Ge­ren­te de Sis­te­mas

• Av. Sca­la­bri­ni Or­tiz 3333, CABA. Av. 25 de Ma­yo 473, Re­sis­ten­cia

• (011) 4912-0045

• Otros di­rec­ti­vos de IT: Fer­nan­do Pa­nia­gua, je­fe de Tec­no­lo­gía.

• Pre­su­pues­to 2017:

$9,5 mi­llo­nes

• Em­plea­dos de IT: 6

• Web de la em­pre­sa:

www.gru­poa­gros.com

JOHN DEERE AR­GEN­TI­NA

• Nom­bre y Ape­lli­do:

Juan Ca­bral

• Car­go: Ge­ren­te de Pro­yec­tos

• Juan Or­set­ti 481,

Gra­na­de­ro Bai­go­rria

• (0341) 410-1800

• Otros di­rec­ti­vos de IT:

Cris­tian Del Gi­glio, je­fe de IT • Em­plea­dos de IT:

13 di­rec­tos y 12 in­di­rec­tos • Web de la em­pre­sa:

www.deere.com.ar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.