IN­DEX

La Nacion - La Nación revista - - QUÉ, QUIÉNES -

AI­sa­co Abit­bol 82 Ben Af­fleck 18, 19, 20 34 32 34

BA­les­san­dro Ba­ric­co 32 Ángel Ba­rre­ra 36 Mi­chael Bay 22 Ce­lia Bernardo 66 Be­yon­cé 22 Mi­llie Bobby 55 Olin­da Bo­zán 16

CMa­ria Ca­llas 36, 74 Jo­sé Ca­rre­ras 32 Le­wis Ca­rroll 82 Mo­ria Ca­sán 11 Henry Ca­vill 19 Pat Cle­ve­land 64 Nat King Co­le 34 Mi­chael Co­llins 34 Ni­co­la Cos­tan­tino 16 Ke­vin Cost­ner 22 Jac­ques Cous­teau 32

DMatt Da­mon 19 Char­les De Gau­lle 32 Ro­bert De Ni­ro 9 Iván de Pi­ne­da9 Cat­he­ri­ne De­neu­ve 32 Johnny Depp 22 Fa­rah Di­ba 32 Bru­ce Dic­kin­son 23 Ga­to Du­mas 34 Ro­bert Du­vall 33

FJimmy Fa­llon 55 Fe­de­ri­co Fe­lli­ni 12 Mi­cae­la Fer­nán­dez La­ya 34 Pía Fra­dus­co 28

GZ­sa Zsa Ga­bor 12 Ra­mo­na Ga­lar­za 16 Charly García 23 Jen­ni­fer Gar­ner 18 Ni­co­las Ghes­quie­re 55 Edgardo Gi­mé­nez 11, 12, 16 Jorge Glus­berg 16

KAn­na Ken­drick 18, 19, 20 Fe­de­ri­co Klemm 12

LLu­cas La­no­sa 27 Gi­na Lo­llo­bri­gi­da 32 Cán­di­do Ló­pez 66 Louis CK 82 Ma­ría Luque 66

PAl Pa­cino 9 Lu­ciano Pa­va­rot­ti 36 Juan Do­min­go Pe­rón 32 El­vis Pres­ley 12 Prin­ce 22 Da­li­la Puz­zo­vio 12 Car­los Squi­rru 12 Oli­ver Sto­ne 33 Yma Su­mac 82

TE­li­za­beth Tay­lor 12 Char­li­ze The­ron 22 Er­nes­to Torn­quist 32 Ma­ria­na Tor­ta 72 Ar­tu­ro Tos­ca­ni­ni 36 John Tra­vol­ta 32

LOS NOM­BRES DE ES­TA EDI­CIÓN

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.