Es­pe­cies de flo­ra en pe­li­gro de ex­tin­ción que se re­pro­du­cen en el CIP Pla­ya Es­pí­ri­tu

NOM-059-SE­MAR­NAT-2010

Newsweek en Español - - NEWS -

FA­MI­LIA

Com­bre­ta­ceae

Com­bre­ta­ceae

Acant­ha­ceae

Rhi­zop­ho­ra­ceae

Me­lia­ceae

Fa­ba­ceae

Are­ca­ceae

Big­no­nia­ceae

Sa­po­ta­ceae

NOM­BRE CIEN­TÍ­FI­CO

La­gun­cu­la­ria ra­ce­mo­sa

Co­no­car­pus erec­tus

Avi­cen­nia ger­mi­nans

Rhi­zop­ho­ra man­gle

Ce­dre­la odo­ra­ta

Al­bi­zia oc­ci­den­ta­lis

At­ta­lea gua­cu­yu­le

Han­droant­hus chry­sant­hus

Si­de­roxy­lon ca­pi­ri

NOM­BRE CO­MÚN

Man­gle blan­co

Man­gle bo­ton­ci­llo

Man­gle ne­gro

Man­gle can­de­lón

Ce­dro blan­co

Tru­cha

Co­qui­llo de acei­te

Ama­pa ama­ri­lla

Tem­pis­que

Fuen­te: Sis­te­ma de Ma­ne­jo y Ges­tión Am­bien­tal Fo­na­tur/UNAM

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.