EL AR­TE DE LIU MING

TAO - Tomo IV - - El Arte De Liu Ming -

Tao Fa Tzi Ran es el nom­bre en pin­yin de es­ta ca­li­gra­fía que reali­zó el maes­tro Liu Ming. Quie­re de­cir El Tao fun­cio­na na­tu­ral­men­te y es una de las fra­ses fun­da­cio­na­les del taoís­mo, co­rres­pon­dien­te al ca­pí­tu­lo 25 del Tao Te King, del fi­ló­so­fo Lao Tse. Su ex­pli­ca­ción, en la pá­gi­na de al la­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.