Janet Macken­zie obit­u­ary

Mansfield Courier - - Front Page - By JOAN TE­HAN

WHEN Janet Macken­zie de­liv­ered an in­for­mal talk on World En­vi­ron­ment Day in 0DQV¿HOG LQ KHU PHVVDJH ZDV WKDW RUGLQDU\ SHRSOH FDQ PDNH D GLIIHUHQFH E\ UDLVLQJ DZDUHQHVV DQG LQLWLDWLQJ DFWLRQV to solve lo­cal en­vi­ron­men­tal SUREOHPV

+HU PHVVDJH ZDV WR KDYH SURIRXQG FRQVHTXHQF­HV

2XW RI KHU YLVLRQ ZDV ERUQ +23( +RXVHKROGHU­V¶ 2SWLRQV WR 3URWHFW WKH (QYLURQPHQW ZLWK WKH VORJDQ 7KLQN *OREDOO\ ± $FW /RFDOO\

7KH YLVLRQ UHVRQDWHG VSRQWD QHRXVO\ ZLWK DERXW EUDQFKHV HVWDEOLVKH­G DFURVV 9LFWRULD

7KUHH GHFDGHV ODWHU +23( ÀRXULVKHV DFURVV $XVWUDOLD DV D FRPPXQLW\ EDVHG QRW IRU SURI LW ERG\ SURPRWLQJ VXVWDLQDEL­OLW\ DW KRXVHKROGH­U OHYHO

-DQHW 0DFNHQ]LH ZDV D YL VLRQDU\ LQ HYHU\ VHQVH

6KH LQWURGXFHG FRQFHSWV DQG LQLWLDWLYH­V WKDW ZHUH DKHDG RI WKHLU WLPH DQG LPSOHPHQWH­G ZLWK VXVWDLQDEO­H IUDPHZRUNV

$W D SURIHVVLRQ­DO OHYHO WKH QDWLRQDO HGLWLQJ DQG SXEOLVK LQJ SURIHVVLRQ KDV PRXUQHG WKH GHDWK RI RQH RI LWV PRVW IUDQN DQG IHDUOHVV DGYRFDWHV ZKRVH YLVLRQ DQG OHDGHUVKLS ZDV FULWL FDO LQ WUDQVIRUPL­QJ WKH QDWLRQDO VWDQGDUGV IRU HGLWLQJ SUDFWLFH DQG DFFUHGLWDW­LRQ

-DQHW 0DFNHQ]LH KDV EHHQ GHVFULEHG DV D FDOP FROODER UDWLYH LQGLYLGXDO RI LPPHQVH FRPSHWHQFH ZKR HQFRXUDJHG KHU FROOHDJXHV WR FRQIURQW LV VXHV DQG HPEUDFH FKDQJH

7R FRPPHPRUDW­H KHU FRQWUL EXWLRQ WKH ,QVWLWXWH RI 3URIHV VLRQDO (GLWRUV ,3(G LV HVWDEOLVK LQJ 7KH -DQHW 0DFNHQ]LH 0HGDO IRU 'LVWLQJXLVK­HG (GLWLQJ

$ IHLVW\ DGYRFDWH VKH QRW RQO\ VHUYHG KHU FROOHDJXHV EXW DUJXHG KHU ZD\ WKURXJK

0RGHVW E\ QDWXUH VKXQQHG WKH OLPHOLJKW VWHSSHG LQ ZKHQ QHFHVVDU\

$ IRXQGLQJ PHPEHU DQG LQ DXJXUDO SUHVLGHQW RI WKH 6RFLHW\ RI (GLWRUV 9LFWRULD QRZ (GL WRUV 9LFWRULD VKH UHSUHVHQWH­G WKH ERG\ DW QDWLRQDO OHYHO DQG DOVR KHOSHG WR GHYHORS WKH QD WLRQDO DFFUHGLWDW­LRQ VFKHPH

+HU YROXQWDU\ FRPPLWPHQW RYHU PRUH WKDQ \HDUV ZDV EDFNHG XS LQ ZKHQ VKH SXEOLVKHG 7KH (GLWRU¶V &RP SDQLRQ &DPEULGJH UHYLVHG LQWR WKH GLJLWDO HUD DQG VWLOO FRQVLGHUHG DQ LQGLVSHQVL­EOH DQG DXWKRULWDW­LYH JXLGH IRU QRYLFHV DQG H[SHULHQFHG HGLWRUV

-DQHW¶V LQWURGXFWL­RQ GHOLY HUV D WHOOLQJ LQVLJKW ³,I \RX DUH VXLWHG WR LW HGLWLQJ LV WKH EHVW IXQ \RX FDQ KDYH DW D GHVN ´

,Q KHU ERQHV -DQHW ZDV D ZULWHU ZKRVH ZRUN ZDV HQ ULFKHG E\ WKH FDUH VKH WRRN ZLWK OLIH¶V GHWDLOV VKH EXW

+HU GLVWLQJXLV­KHG VHUYLFH LV PDUNHG E\ PDQ\ DZDUGV %DU EDUD 5DPVGHQ $ZDUG IURP WKH )HOORZVKLS RI $XVWUDOLDQ :ULW HUV IRU ILFWLRQ RU QRQ ILFWLRQ HGLWLQJ OLIH PHPEHU VKLS (GLWRUV 9LFWRULD 'LVWLQJXLVK­HG (GLWRU DZDUG ,3(G DQG WKH *HRUJH 5REHUWVRQ $ZDUG IURP WKH $XVWUDOLDQ 3XEOLVKHUV $VVR FLDWLRQ

)DPLO\ PHPEHUV VSHDN RI KHU ZRQGHUIXO JLIW WKDW KDV JLYHQ WKHP FRQWH[W D PHWLFXORXV­O\ UHVHDUFKHG UHFRUGLQJ DQG SXE OLFDWLRQ LQ WKUHH YROXPHV RI WKH IDPLO\ KLVWRU\ SURSHUO\ IRRWHG DQG UHIHUHQFHG

7KLV SURIHVVLRQ­DO DQG IDPLO\ OHJDF\ KRZHYHU LV MXVW SDUW RI D EURDGHU LPSDFW -DQHW KDG DFURVV D ZLGH VSHFWUXP RI LQWHUHVWV DQG FDXVHV

6XVWDLQDEL­OLW\ DQG LQWHJULW\ ZHUH NH\ TXDOLWLHV WKDW XQGHU SLQQHG KHU GHGLFDWLRQ WR KHU SURIHVVLRQ WKH HQYLURQPHQ­W WKH DUWV DQG FRPPXQLW\ VHUYLFH

.QRZQ WR WKH IDPLO\ DV %DUEDUD VKH DOVR DVVXPHG WKH QDPH RI -DQHW ZKHQ VKH IRXQG KHUVHOI DW VFKRRO LQ D FODVV ZLWK PDQ\ %DUEDUDV

,Q PRUH UHFHQW WLPHV VKH ZDV DOVR NQRZQ DV 0DFN

6KH JUHZ XS LQ %ULJKWRQ LQ D IDPLO\ WKDW ORYHG SLFQLFV DQG SDUWLHV

7KH VHDVLGH ZDV KHU SOD\ JURXQG DQG KHU VSLULW RI LQGH SHQGHQFH DQG FXULRVLW\ DERXW WKH UHDO ZRUOG ZDV IRVWHUHG E\ KHU SDUHQWV

-DQHW ZDV HGXFDWHG DW )LU EDQN DQG JUDGXDWHG IURP 0HO ERXUQH 8QLYHUVLW\ ZLWK D %DFK HORU RI $UWV ZLWK KRQRXUV LQ (QJOLVK /DQJXDJH

-DQHW 0DFNHQ]LH HGLWHG KHU ¿UVW ERRN LQ IRU 0HO ERXUQH 8QLYHUVLW\ 3UHVV

6KH DWWUDFWHG DWWHQWLRQ IURP WKH GLUHFWRU ZKR WROG KHU LW ZDV QRW EHFRPLQJ IRU D SURIHVVLRQ­DO RI¿FH JLUO WR ZHDU D SDQWV VXLW WR ZRUN

$W D IRUPDWLYH VWDJH VKH ZDV DOUHDG\ VKRZLQJ VLJQV RI EHLQJ DKHDG RI WKH WLPHV GRLQJ ZKDW VHHPHG SUDFWLFDO DQG QDWXUDO WR KHU

:LWKLQ D IHZ \HDUV VKH KHDG HG RII WR WKH 8. ZLWK EDFNSDFN DQG FRPIRUWDEO­H VKRHV ZKHUH VKH WRRN DQ HGLWLQJ MRE ZLWK SUHVWLJLRX­V SXEOLVKHU 5XWOHGJH .HHWLQJ 3DXO

,W ZDV RQ D WULS WR ,UHODQG LQ

WKDW VKH VSRWWHG DQ $PHUL FDQ WU\LQJ WR SOD\ (QJOLVK IRRW EDOO RQ WKH YLOODJH JUHHQ LQ %ODU QH\

$O 5R]HIVN\ ZDV D -HZLVK ER\ RQ KLV ZD\ WR JLYH DVVLV WDQFH WR WKH ,VUDHOLV RQ D NLE EXW]

$ VHUHQGLSLW­RXV FRQQHFWLRQ ZDV PDGH DQG WKH\ KHDGHG RII RQ WKHLU RZQ H[SORUDWLRQV

7KLV ZDV WKH VWDUW RI DQ H[ WUDRUGLQDU\ SDUWQHUVKL­S VSDQ QLQJ \HDUV RI LQWLPDWH LP PHUVLRQ LQ EHOLHIV SKLORVRSK\ DQG DVSLUDWLRQ­V LQFRUSRUDW­LQJ WKH IXQ RI WUDYHOOLQJ DQG IULHQG VKLSV

7KH\ VSHQW VL[ PRQWKV RQ D NLEEXW] EHIRUH JRLQJ WR ,FHODQG ZKHUH WKH\ KLWFKKLNHG RQ VKLSV DQG ¿VKLQJ ERDWV WR WKH )DHURH ,VODQGV DQG 1RUZD\

7KHLU WUDYHOV WRRN WKHP WKURXJK GDUNHVW $IULFD WKHLU DF FRPPRGDWLR­Q EHLQJ D VPDOO $ IUDPH WHQW DQG KDPPRFN

)URP WKH FRDVW RI .HQ\D WKH\ WRRN WKHLU SDVVDJH WR ,QGLD

7KURXJKRXW WKHVH H[FLWLQJ EXW FKDOOHQJLQ­J WUDYHOV -DQHW UH FRUGHG KHU H[SHULHQFHV UHJXODU O\ LQ ORYLQJ GHWDLOHG DHURJUDPV WR KHU SDUHQWV

)LQDOO\ D QHZ HUD EHFNRQHG DQG WKH\ UHWXUQHG WR $XVWUDOLD

/RRNLQJ WR UHFDSWXUH WKHLU NLEEXW] H[SHULHQFH WKH\ MRLQHG D FR RSHUDWLYH LQ WKH 6WUDWKER JLH 5DQJHV QHDU 0HUWRQ

:LWK ]HUR H[SHULHQFH $O DQG -DQHW EXLOW D VKDFN WKH ¿UVW RI WKUHH KRPHV WKH\ ZRXOG GHVLJQ DQG EXLOG

-DQHW FRQWLQXHG WR ZRUN IRU VRPH RI WKH ELJJHVW XQLYHUVLW\ SXEOLVKLQJ KRXVHV LQ $XVWUDOLD DQG WKHLU (QJOLVK RIIVKRRWV

7KLV ZDV WKH SUH WHFKQRORJ\ HUD ZKHQ FRORXUHG SHQFLOV ZHUH WKH WUDGLWLRQD­O WRRO DQG LQ -D QHW¶V FDVH PDQXVFULSW­V ZHUH GULYHQ WR WKH QHDUHVW SRVW RI ¿FH WKURXJK VL[ JDWHV DORQJ GLUW WUDFNV

,Q WKH ODWH V WKHLU VRQ 6DP ZDV ERUQ LQ D KRPH ELUWK IROORZHG IRXU \HDUV ODWHU E\ 5RVLH DW (XURD %XVK 1XUVLQJ +RVSLWDO

2YHU WKH \HDUV WKH FKLOGUHQ EHQH¿WHG IURP WKHLU PRWKHU¶V QLJKWO\ EHGWLPH UHDGLQJ KHU ORYH RI ERRNV DQG QDWXUH DQG ZHUH LQVSLUHG E\ KHU FDOP SUDF WLFDO VHQVH RI VHOI

7KHLU OLIHVW\OH SDUW KLSS\ SDUW KREE\ IDUPLQJ JDYH WKHP HVVHQWLDO VNLOOV RI FRXQWU\ OLY LQJ

:LWK WKH FR RS GLVLQWHJUD­W LQJ WKH IDPLO\ PRYHG FORVHU WR 0DQV¿HOG ZKHUH WKH\ EXLOW WKHLU VHFRQG KRPH ZKLOH -DQHW FRQWLQXHG ZLWK KHU SURIHVVLRQ­DO FDUHHU ZRUNLQJ IUHHODQFH

0DQ\ RI WKHLU FR RS IDPLOLHV UHPDLQ OLIHORQJ IULHQGV

'XULQJ WKH V -DQHW ZRUNHG DW WKH 0DQV¿HOG &RX rier RI¿FH XWLOLVLQJ KHU ERRN HGLWLQJ VNLOOV LQ D QHZVSDSHU HQYLURQPHQ­W

6KH UHOLVKHG WKH VSLULWHG LQ KRXVH GLVFXVVLRQ­V DERXW VW\OH DQG FRQWHQW DQG FRPSDULVRQ­V EHWZHHQ QHZVSDSHU DQG ERRN SURGXFWLRQ

-DQHW DGRSWHG D GLVFLSOLQH­G GDLO\ ZRUN HWKLF RI ERRN HGLW LQJ DQG UDLVLQJ KHU WZR \RXQJ FKLOGUHQ EXW FRXOG QRW LJQRUH WKH LQKHULWHG SDUW\ SLFQLF JHQHV

7KH FRXSOH IRXQG PDQ\ UHD VRQV WR LQYLWH IULHQGV WR FHO HEUDWH DQG WKHLU ¿QDO KRPH LQ .LWFKHQ 6WUHHW 0DQV¿HOG ZDV ren­o­vated to ac­com­mo­date WKHVH JDWKHULQJV

$ SRHW DQG VRQJZULWHU -DQHW ORYHG DQ H[FXVH WR SLFN XS KHU JXLWDU RU EDQMR

:LGHO\ UHFRJQLVHG DV KDYLQJ VWDUWHG WKH $XVWUDOLDQ *UHHQV 3DUW\ LQ 1RUWK (DVW 9LFWRULD -D QHW VWRRG DV D FDQGLGDWH IRU WKH *UHHQV DW WKH E\ HOHFWLRQ IRU WKH VHDW RI %HQDOOD DQG LQ

IRU 6RXWKHUQ +LJKODQGV 7KH 0DQV¿HOG 0XVLFDO DQG 'UDPDWLF 6RFLHW\ 00X'6 ZDV D QDWXUDO RXWOHW IRU WKH WKH DWULFDOLW\ RI -DQHW DQG $O¶V OLIH VW\OH EXW W\SLFDOO\ WKH\ VWD\HG RXW RI WKH OLPHOLJKW

'UHVVHG LQ EODFN DV VWDJH PDQDJHUV WKH\ DSSHDUHG RQO\ RQ VWDJH ZKHQ WKH OLJKWV ZHUH RXW

-DQHW¶V UK\PLQJ GLWWLHV GHOLY HUHG EDFNVWDJH DIWHU WKH FORV LQJ SHUIRUPDQF­H ZHUH W\SLFDOO\ FOHYHU DQG DPXVLQJ

:KHQ WKH LGHD RI D SOD\UHDG LQJ JURXS HPHUJHG LQ -DQHW DJUHHG WR EH LWV FRRUGLQD WRU VRPHWKLQJ VKH GLG ZLWK KHU XVXDO SUHFLVLRQ SODQQLQJ DQG HQWKXVLDVP

0HPEHUV RI WKH JURXS ZHUH QHYHU LQ DQ\ GRXEW DERXW ZKDW ZDV KDSSHQLQJ DQG FRQWLQXH WR ZRUN WR KHU JXLGHOLQHV

00X'6 UHFRJQLVHG WKH FRX SOH ZLWK OLIH PHPEHUVKLS­V ODVW \HDU

-DQHW¶V LQWHUHVW DQG VXSSRUW LQ ORFDO HGXFDWLRQ ZDV UHFRJQLVHG ZLWK D &HUWL¿FDWH RI 5HFRJQL WLRQ IRU \HDUV RI VHUYLFH WR WKH 0DQV¿HOG 6HFRQGDU\ &RO OHJH LQFOXGLQJ D VWLQW DV VFKRRO FRXQFLO SUHVLGHQW

:LWK D OLIHORQJ FRPPLWPHQW WR VRFLDO MXVWLFH DQG KXPDQ ULJKWV -DQHW EHFDPH D SDVVLRQ DWH IRXQGDWLRQ PHPEHU RI WKH 0DQV¿HOG JURXS 5XUDO $XV WUDOLDQV IRU 5HIXJHHV 5$5 IRUPHG IRXU \HDUV DJR

6KH ZDV LQVWUXPHQW­DO LQ VHW WLQJ XS JXLGHOLQHV DQG UXOHV IRU WKH ORFDO JURXS ZKLFK QRZ KDV PHPEHUV

-DQHW ZDV LQYROYHG LQ WKH )ULHQGV RI 9HQLODOH 0DQV¿HOG JURXS VLQFH LWV LQFHSWLRQ LQ

$ YLVLW ZLWK $O WR (DVW 7LPRU LQ PDGH KHU HYHQ PRUH UHVROXWH WR KHOS WKH 9HQLODOH FRPPXQLW\

+HU ZRUN DV VHFUHWDU\ HQ VXUHG WKH JURXS QHYHU ORVW LWV GLUHFWLRQ DQG SXQFK

&RQVFLRXV RI WKH VXSSRUW QHHGHG LQ WLPHV RI HPHUJHQF\ -DQHW YROXQWHHUH­G IRU WKH 5HG &URVV (PHUJHQF\ 6HUYLFHV WHDP LQ

-DQHW DQG $O¶V UHODWLRQVK­LS UHPDLQHG MR\IXO DQG FORVH 7KH\ ZHUH UDUHO\ DSDUW XQWLO -D QHW ZDV KRVSLWDOLV­HG DQG ZRXOG RIWHQ HPDLO HDFK RWKHU EHWZHHQ WKH VWXG\ DQG WKH RWKHU HQG RI WKH KRXVH FRPPHQWLQJ DERXW WKH LQDQLW\ RI WKH ZRUOG

7KHLU KXPRXU ZDV FRQVWDQW DQG RIWHQ LPSLVKO\ EODFN

2QH RI WKH JUHDWHVW MR\V RI -DQHW¶V OLIH ZDV EHFRPLQJ D JUDQGPRWKH­U ZLWK WKH ELUWK RI 6DP DQG ZLIH 6RQMD¶V GDXJKWHU (YHO\Q

:LWK D VHULRXV UHFXUUHQFH RI FDQFHU WKDW KDG EHHQ WUHDWHG SUHYLRXVO\ -DQHW UH FRPPHQFHG WUHDWPHQW DERXW WKUHH \HDUV DJR

'XULQJ D ELWWHUVZHH­W SHULRG IRU WKH IDPLO\ WULSV WR 0HO ERXUQH IRU WUHDWPHQW FRLQFLGHG ZLWK YLVLWV WR WKHLU QHZ EDE\ JUDQGGDXJK­WHU

7KH FRXSOH FRQWLQXHG WKHLU SDWWHUQ RI OLIH GHVSLWH WKH ÀXFWX DWLQJ VWDWH RI -DQHW¶V KHDOWK

%LUWKGD\ SDUWLHV ZHUH KRVWHG DQG WUDYHOV WR IDYRXULWH GHVWLQD WLRQV ZHUH RUJDQLVHG

:KLOH LQ SDOOLDWLYH FDUH LQ 0HOERXUQH -DQHW UHWDLQHG KHU SUDJPDWLF GU\ ZLW DV KHU KHDOWK GHWHULRUDW­HG

,Q UHVSRQVH WR KHU VRQ¶V HQ FRXUDJLQJ ZRUGV DERXW KHU ORRNLQJ JUHDW VKH VDLG ³<HV LI LW ZDVQ¶W IRU WKLV WHUPLQDO GLV HDVH ,¶G EH ¿QH ´

-DQHW¶V TXRWH IURP 7KH (GL WRU¶V &RPSDQLRQ GHOLYHUV D ¿W WLQJ IRRWQRWH WR KHU OLIH VWRU\ ³*RRG HGLWRUV PD\ EH OLNHQHG WR WKRVH FU\VWDO FOHDU SULVPV ZKLFK IRUP D YLWDO SDUW RI D SDLU RI ELQRFXODUV 7KH\ DUH QRW WKHUH WR DOWHU WKH YLHZ RU FKDQJH WKH VFHQH EXW WR PDNH LW FOHDUHU DQG FORVHU ´

$ FHOHEUDWLR­Q RI -DQHW¶V OLIH ZDV KHOG LQ WKH JDUGHQ RI WKH IDPLO\ KRPH LQ 0DQV¿HOG RQ 2FWREHU

-DQHW OHDYHV KHU OLIHWLPH VRXOPDWH $O VRQ 6DP DQG GDXJKWHU 5RVLH WKHLU SDUWQHUV KHU EHORYHG JUDQGGDXJK­WHU (YH O\Q DQG EURWKHU -LP

Janet (Mack) Macken­zie 25/5/1947 – 18/8/2018

Newspapers in English

Newspapers from Australia

© PressReader. All rights reserved.