$JH-EDVHG JUDGLQJV GRQ¶W DOZD\V DGG XS

The Courier-Mail - QWeekend - - UPFRONT - mary-rosemac­coll.com

AW WKH DJH RI ¿YH, , IDLOHG PDWKV, DUULYLQJ KRPH ZLWK D ' RQ P\ UHSRUW FDUG. 0\ EURWKHUV WHDVHG PH. 7KH\ FDOOHG PH 0UV 'XPE-DW-6XPV. 7KH QDPH VWXFN. (YHQ QRZ, GHFDGHV RQ, ,¶P WHPSWHG WR WHOO \RX DERXW WKH PLVDSSOLFDWLRQ RI WKH &XLVHQDLUH URG V\VWHP LQ 4XHHQVODQG, KRZ maths IDLOHG me. 2K, , NQHZ WKDW EODFN SOXV ZKLWH PDGH WDQ, EXW WKH V\PEROLF OHDS WR 7 SOXV 1 HVFDSHG PH. ,W ZDVQ¶W P\ IDXOW, , ZDQW WR FU\, WKH NLQJ-KLW RI WKDW ¿UVW IDLOXUH VWLOO ULQJLQJ LQ P\ HDUV.

7KH JUDGHV WKDW IROORZHG P\ ¿UVW ' SLOHG IDLOXUH XSRQ IDLOXUH. 6R IRU PH, LW¶V EHHQ SDUWLFXODUO\ UHVRQDQW WR UHDG WKH &(2 RI WKH $XVWUDOLDQ &RXQFLO IRU (GXFDWLRQDO 5HVHDUFK, *HRII 0DVWHUV, VD\LQJ UHFHQWO\ WKDW KH¶V QRW VXUH DJH-EDVHG JUDGLQJ RI FKLOGUHQ LV KHOSLQJ WKHP OHDUQ. *R *HRII! , ZDQW WR VKRXW. <RX NQRZ PH GHHSO\! $&(5¶V UROH LV WR LPSURYH ac­tual OHDUQLQJ, DQG DOWKRXJK LW GRHV D ORW RI JUDGLQJ LQ LWV VSDUH WLPH, UXQQLQJ D UDQJH RI QDWLRQDO VFKRODUVKLS DQG DSWLWXGH WHVWV IRU VFKRROV DQG XQLYHUVLWLHV, 0DVWHUV LV RQ WR VRPHWKLQJ.

$W WKH VWDUW RI DQ\ VFKRRO \HDU, DFFRUGLQJ WR 0DVWHUV, LQ UHDGLQJ DQG PDWKHPDWLFV WKH PRVW DGYDQFHG VWXGHQWV FDQ EH VL[ \HDUV DKHDG RI WKH OHDVW DGYDQFHG VWXGHQWV. *UDGHV DUH VWDEOH RYHU WLPH, DQG WKH EHVW SUHGLFWRU RI VXFFHVV LQ ODWHU \HDUV RI VFKRRO LV VXFFHVV LQ HDUO\ \HDUV. 7KH FRQYHUVH LV SUREDEO\ WUXH, WKDW WKH EHVW SUHGLFWRU RI IDLOXUH LV HDUO\ IDLOXUH. 7KRVH DW WKH ORZ HQG VWDUW WKH \HDU RQ WUDFN WR UHFHLYH DQRWKHU ORZ JUDGH. , ZDV RQ WUDFN.

0DVWHUV VD\V WKDW ZKLOH RQFH ZH DVVXPHG WKHUH DUH VPDUW DQG GXPE VWXGHQWV, ZH QRZ NQRZ WKDW PRVW, LI QRW DOO, VWXGHQWV FDQ OHDUQ VXFFHVVIXOO\ ³JLYHQ VXI¿FLHQW WLPH, PRWLYDWLRQ DQG DSSURSULDWH RSSRUWXQLWLHV´. 7KLV LV VXFK DQ LPSRUWDQW SRLQW. ,W PHDQV WKDW DOWKRXJK VRPH VWXGHQWV PLJKW EH WUDFNLQJ EHKLQG RWKHUV, ³WKH\ DUH VWLOO FDSDEOH RI PDNLQJ JRRG SHUVRQDO SURJUHVV´. $JH-EDVHG JUDGHV DUH WRR GXPE WR UHFRJQLVH WKDW SURJUHVV. 7KH\ FDQ RQO\ MXGJH DJDLQVW WKH H[SHFWDWLRQV D VFKRRO \HDU RSHUDWHV RQ.

2I FRXUVH LW¶V LPSRUWDQW IRU HGXFDWRUV WR NQRZ KRZ VWXGHQWV WUDFN DJDLQVW H[SHFWDWLRQV, ZKLFK KRSHIXOO\ EXLOG WR WKH RYHUDOO RXWFRPHV RI KLJK VFKRRO HGXFDWLRQ. %XW LI HYHU\RQH can OHDUQ, LVQ¶W LW LPSRUWDQW WR DOVR WUDFN ZKHWKHU VWXGHQWV DUH PRYLQJ IRUZDUG LQ WKHLU RZQ OHDUQLQJ WRZDUGV WKH ¿QDO RXWFRPH" $QG GRHVQ¶W WKDW PDWWHU PRUH WR WKH VWXGHQWV" *UDGLQJ DJDLQVW DJH-EDVHG H[SHFWDWLRQV PHDQV VWXGHQWV KDYH QR LGHD ZKHWKHU WKH\¶UH SURJUHVVLQJ LQ WKHLU OHDUQLQJ. :RUVH, ZH DUH WHOOLQJ '-JUDGHG VWXGHQWV WKDW WKH\ DUH QRW OHDUQLQJ HYHQ ZKHQ WKH\ DUH. +LJK-SHUIRUPLQJ VWXGHQWV DUH IDLOHG E\ WKH V\VWHP WRR. %RWK JURXSV DUH DW ULVN RI GLVHQJDJLQJ, WKH ORZ SHUIRUPHU GURSSLQJ RXW DQG WKH KLJK SHUIRUPHU FRDVWLQJ. , NQRZ WKH DUJXPHQW DJDLQVW $ WR ( JUDGHV LV RIWHQ PDGH IURP D VHOIHVWHHP SRLQW RI YLHZ, EXW 0DVWHUV LVQ¶W VRPH VRUW RI 21VW FHQWXU\ &DSWDLQ .LQGQHVV. +LV GULYHU LV WKH IDFW WKDW XQVNLOOHG ZRUN LV JRQH, DQG WKRVH ZKR IDLO DW KLJK VFKRRO DUH OLNHO\ WR EH ORVW LQ WKH 21VW FHQWXU\ LQ ZKLFK HYHU\RQH PXVW EH VNLOOHG.

:RXOG FKDQJHV OLNH WKHVH EH KDUG WR DFKLHYH" 3UREDEO\. <RX¶G QHHG WR WUDFN VWXGHQW OHDUQLQJ \HDU RQ \HDU DQG JLYH WKHP IHHGEDFN RQ ZKHUH WKH\¶YH FRPH IURP, ZKHUH WKH\ DUH DQG ZKHUH WKH\¶UH KHDGHG. <RX¶G KDYH WR WUXVW WKH\¶OO JHW WKHUH, DQG XQGHUSLQ WKH V\VWHP ZLWK OHDUQLQJ VXSSRUW WR PDNH VXUH. 7KH VWXGHQW VL[ \HDUV EHKLQG PD\ HYHQ WDNH ORQJHU WR JHW WR WKH RXWFRPH. 7KH VWXGHQW VL[ \HDUV DKHDG PD\ ¿QLVK HDUO\. $QG VFKRROV GRQ¶W OLNH FKDQJH.

%XW LW¶V ZRUWK GRLQJ IRU DOO WKH 0UV 'XPE-DW6XPVHV. 2XU VFKRRO V\VWHP WHOOV XV HDUO\ ZKR ZH DUH DQG ZKDW ZH¶UH FDSDEOH RI. 2I FRXUVH WKH\ GRQ¶W NQRZ ZKR ZH DUH. )RU RQH WKLQJ, RXU EUDLQV ZLOO UHFRPEREXODWH KDOIZD\ WKURXJK, DQG HYHU\WKLQJ ZLOO FKDQJH. %XW DJH-EDVHG JUDGLQJ GRHV LW DQ\ZD\, YHU\ HIIHFWLYHO\, WHOOLQJ XV ZKDW ZH FDQ DQG FDQ¶W GR. ,I QRWKLQJ HOVH, , OLNH ZKDW 0DVWHUV LV VD\LQJ EHFDXVH LW SURYHV VRPHWKLQJ , OHDUQHG ZD\ WRR ODWH ± ZKHQ , WDXJKW P\VHOI PDWKV DV DQ DGXOW ± WKDW , FRXOG KDYH PDQDJHG VFKRRO PDWKV, RI FRXUVH , FRXOG, LI RQO\ ,¶G KDG D ELW RI WLPH DQG FRQ¿GHQFH.

Newspapers in English

Newspapers from Australia

© PressReader. All rights reserved.