Aus­lo­sung der spu­su CHAL­LEN­GE 2018/2019

Kurier Magazine - Handball - - 2. LIGA -

1. Run­de: Bruck – Hol­la­brunn, Vös­lau – Kor­neu­burg, Bärn­bach/K. – Tro­faiach, Atz­gers­dorf – Kärn­ten, St. Pöl­ten – Fi­vers

2. Run­de: Fi­vers – Bruck, Hol­la­brunn – Vös­lau, Kor­neu­burg – Bärn­bach/K., Tro­faiach – Atz­gers­dorf, Kärn­ten – St. Pöl­ten

3. Run­de: Bruck – St. Pöl­ten, Vös­lau – Fi­vers, Bärn­bach/K. –Hol­la­brunn,Atz­gers­dorf–Kor­neu­burg,Kärn­ten–Tro­faiach

4. Run­de: Bruck – Vös­lau, Fi­vers – Bärn­bach/K., Hol­la­brunn – Atz­gers­dorf, Kor­neu­burg – Kärn­ten, St. Pöl­ten – Tro­faiach

5. Run­de: Bärn­bach/K. – Bruck, St. Pöl­ten – Vös­lau, Atz­gers­dorf – Fi­vers, Kärn­ten – Hol­la­brunn, Tro­faiach – Kor­neu­burg

6. Run­de: Bruck – Atz­gers­dorf, Vös­lau – Bärn­bach/K., Fi­vers – Kärn­ten, Hol­la­brunn – Tro­faiach, Kor­neu­burg – St. Pöl­ten

7. Run­de: Kärn­ten – Bruck, Atz­gers­dorf – Vös­lau, Bärn­bach/K. – St. Pöl­ten, Tro­faiach – Fi­vers, Kor­neu­burg – Hol­la­brunn.

8. Run­de: Bruck–Tro­faiach,Vös­lau–Kärn­ten,Bärn­bach/K. – Atz­gers­dorf, Fi­vers – Kor­neu­burg, St. Pöl­ten – Hol­la­brunn

9. Run­de: Kor­neu­burg – Bruck, Tro­faiach – Vös­lau, Kärn­ten – Bärn­bach/K., Atz­gers­dorf – St. Pöl­ten, Hol­la­brunn – Fi­vers

10. Run­de: Hol­la­brunn – Bruck, Kor­neu­burg – Vös­lau, Tro­faiach – Bärn­bach/K., Kärn­ten – Atz­gers­dorf, Fi­vers – St. Pöl­ten

11. Run­de: Vös­lau – Hol­la­brunn, Bärn­bach/K. – Kor­neu­burg, Atz­gers­dorf – Tro­faiach, St. Pöl­ten – Kärn­ten

12. Run­de: St. Pöl­ten – Bruck, Fi­vers – Vös­lau, Hol­la­brunn – Bärn­bach/K., Kor­neu­burg – Atz­gers­dorf, Tro­faiach – Kärn­ten

13. Run­de: Vös­lau – Bruck, Bärn­bach/K. – Fi­vers, Atz­gers­dorf – Hol­la­brunn, Kärn­ten – Kor­neu­burg, Tro­faiach – St. Pöl­ten

14. Run­de: Bruck – Bärn­bach/K., Vös­lau – St. Pöl­ten, Fi­vers – Atz­gers­dorf, Hol­la­brunn – Kärn­ten, Kor­neu­burg – Tro­faiach

15. Run­de: Atz­gers­dorf – Bruck, Bärn­bach/K. – Vös­lau, Kärn­ten – Fi­vers, Tro­faiach – Hol­la­brunn, St. Pöl­ten – Kor­neu­burg

16. Run­de: Bruck–Kärn­ten,Vös­lau–Atz­gers­dorf,St.Pöl­ten – Bärn­bach/K., Fi­vers – Tro­faiach, Hol­la­brunn – Kor­neu­burg

17. Run­de: Tro­faiach – Bruck, Kärn­ten – Vös­lau, Atz­gers­dorf – Bärn­bach/K., Kor­neu­burg – Fi­vers, Hol­la­brunn – St. Pöl­ten

18. Run­de: Bruck – Kor­neu­burg, Vös­lau – Tro­faiach, Bärn­bach/K. – Kärn­ten, St. Pöl­ten – Atz­gers­dorf, Fi­vers – Hol­la­brunn

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.