Das Grün­der­ser­vice in den Bun­des­län­dern

KURIER_START UP-A-PORTER - - Magazin -

BUR­GEN­LAND

Grün­der­ser­vice Ro­bert-Graf-Platz1,7001Ei­sen­stadt Tel.: 05 90 907-2210 Fax: 05 90 907-2115 E-Mail: ma­ria.eber­[email protected]­bgld.at

KÄRN­TEN

Grün­der­ser­vice Eu­ro­pa­platz 1, 9021 Kla­gen­furt Tel.: 05 90 904-745 Fax: 05 90 904-744 E-Mail: gru­en­der­ser­[email protected]

NIE­DER­ÖS­TER­REICH

Grün­der­ser­vice Lands­ber­ger­str. 1, 3100 St. Pöl­ten Tel.: 02742/851-17700 Fax: 02742/851-17199 E-Mail: gru­en­[email protected]

OBER­ÖS­TER­REICH

Grün­der­ser­vice Hes­sen­platz 3, 4020 Linz Tel.: 05 90 909 Fax: 05 90 909-2800 E-Mail: sc.gru­en­[email protected]

SALZ­BURG

Grün­der­ser­vice Ju­li­us-Ra­ab-Platz 1, 5027 Salz­burg Tel.: 0662/88 88-541 Fax: 0662/88 88-960 541 E-Mail: [email protected]

STEI­ER­MARK

Grün­der­ser­vice Kör­b­ler­gas­se 111-113, 8010 Graz Tel.: 0316/601-600 Fax: 0316/601-1202 E-Mail: [email protected]

TI­ROL

Grün­der­ser­vice Wil­helm-Greil-Str. 7, 6020 Inns­bruck Tel.: 05 90 905-2222 Fax: 05 90 905-1385 E-Mail: gru­en­der­ser­[email protected]­ti­rol.at

VOR­ARL­BERG

Grün­der­ser­vice Wich­ner­gas­se 9, 6800 Feld­kirch Tel.: 05522/305-1144 Fax: 05522/305-108 E-Mail: gru­en­der­ser­[email protected]

WIEN

Grün­der­ser­vice Stu­ben­ring 8-10, 1010 Wien Tel.: 01/514 50-1050 Fax: 01/514 50-1491 E-Mail: gru­en­der­ser­[email protected]

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.