КАТАЛІЦКІЯ ўра­чы­с­тас­ці, свя­ты і ін­шыя да­ты

7 dney - - РАЗУМНЫЙ ПОДХОД -

1 студ­зе­ня – Свя­той Ба­га­ро­дзі­цы Ма­рыі 6 студ­зе­ня – Аб’яў­ленне Па­на 13 студ­зе­ня – Хрост Па­на 2 лю­та­га – Ахвя­ра­ванне Па­на 11 лю­та­га – Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі з Люр­да 6 са­кавіка – Па­пя­лец 19 са­кавіка – Свя­то­га Юза­фа, абран­ніка Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі 25 са­кавіка – Зве­ста­ванне Па­на 14 кра­савіка – Паль­мо­вая няд­зе­ля 18 кра­савіка – Вя­лікі ча­цвер 19 кра­савіка – Вя­лікая пят­ні­ца 20 кра­савіка – Вя­лікая су­б­о­та 21 кра­савіка – Вя­лікд­зень 28 кра­савіка – Бо­жай Мілас­эр­на­сці 30 мая – Уне­баў­ш­эс­це Па­на 9 чэрве­ня – Спас­ланне Ду­ха Свя­то­га 13 чэрве­ня – Па­на на­ша­га Езу­са Хры­ста, Най­вы­ш­эй­ша­га і Веч­на­га Свя­та­ра 16 чэрве­ня – Най­свя­цей­шай Трой­цы 20 чэрве­ня – Най­свя­цей­ша­га Це­ла і Кры­ві Хры­ста 24 чэрве­ня – На­ра­дж­энне Свя­то­го Яна Хры­с­ці­це­ля, Без­за­ган­на­га Сэр­ца Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі 28 чэрве­ня – Най­свя­цей­ша­га Сэр­ца Езу­са 29 чэрве­ня – свя­тых Пят­ра і Паў­ла, апо­ста­лаў 2 лі­пе­ня – Ура­чы­с­тас­ць Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі Буд­слаўс­кай 6 жніў­ня – Пе­ра­мя­ненне Па­на 15 жніў­ня – Уне­баў­зяц­це Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі 14 ве­рас­ня – Уз­вы­ш­энне Свя­то­га Кры­жа 1 ліста­па­да – Усіх Свя­тых 2 ліста­па­да – Ус­па­мiн усiх па­мер­лых вер­нiкаў 24 ліста­па­да – Хры­ста, Ва­ла­да­ра Су­све­ту 1 снеж­ня – 1-я няд­зе­ля Ад­вэн­ту 9 снеж­ня – Без­за­ган­на­га За­чац­ця Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі 25 снеж­ня – На­ра­дж­энне Па­на 29 снеж­ня – Свя­той Сям’і

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.