Зямная вы­шы­ня Галі­ны Макаравай

Belaruskaya Dumka - - ПОСТАЦІ -

за сваю твор­чую кар’еру на­род­ная ар­тыст­ка бе­ла­русі і са­вец­ка­га са­ю­за Галі­на клі­мен­цьеў­на ма­ка­ра­ва сыг­ра­ла сот­ні ро­ляў. пе­ра­важ­ная боль­шас­ць яе ге­раінь – про­стыя жан­чы­ны. але кож­ная ва ўва­саб­лен­ні Галі­ны клі­мен­цьеў­ны мае непаўтор­ны во­браз і сваю ад­мет­на­сць. іх нель­га пе­раб­лы­та­ць. і ў гэтым – вя­лікі са­кр­эт яе та­лен­ту. а як жы­ла са­ма ак­тры­са? як узы­ход­зі­ла на тэатраль­ны парнас? чым за­ха­п­ля­ла­ся? ка­го ка­ха­ла?.. на ўсе гэтыя і нека­то­рыя ін­шыя пы­тан­ні мы і пас­пра­бу­ем знай­с­ці ад­каз.

та­ром мусіў і ба­ць­ка бу­ду­чай ар­тыст­кі – Клі­мент Ча­хо­віч. Ад­нак пас­ля некаль­кіх га­доў ву­чо­бы ў ду­хоў­най се­мі­на­рыі вы­ра­шыў, што яго пры­званне ў слу­ж­эн­ні Ай­чыне, а не Бо­гу, і па­даў­ся ў ар­мію. Па ўсім ві­да­ць, вай­с­ко­вая спра­ва бы­ла для яго не ў ця­жар, бо пад­час Пер­шай су­свет­най вай­ны ён ужо меў афі­ц­эр­скае званне і нёс служ­бу ў ма­гілёўс­кай Стаў­цы ца­ра Міка­лая іі.

Прыклад­на ў гэты ж час у лё­се Клі­мен­та Ча­хо­ві­ча ад­бы­ла­ся кар­эн­ная зме­на: ён кі­нуў жон­ку і тут жа ажаніў­ся зноў – з про­стай вяс­ко­вай дзяўчы­най, якая бы­ла ма­лад­зей­шая за яго аж­но на 24 га­ды. Зра­зу­ме­ла, што ба­ць­ка-свя­тар да­ра­ва­ць та­кое не мог: ён ад­рок­ся ад сы­на і яго но­вай сям’і. Тым ча­сам ма­ла­дая жон­ка, якая ча­ка­ла дзі­ця, не за­ха­це­ла ка­лясі­ць па ва­ен­ных да­ро­гах услед за му­жам і за­ста­ла­ся ад­на ў сваіх ба­ць­коў у Ста­робіне. Там яна і на­рад­зі­ла дач­ку Ага­ту, якой за­тым бы­ло суд­жа­на ста­ць на­род­най ар­тыст­кай Галі­най Клі­мен­цьеў­най Макаравай: сваё са­праўд­нае, дад­зе­нае ёй пры на­ра­дж­эн­ні, імя ак­тры­са змяні­ла на за­ран­ку сва­ёй тэатраль­най кар’еры, і гэта тэма для асоб­на­га ро­спа­ве­ду.

Тым ча­сам гра­мад­ска-палітыч­ныя пад­зеі раз­горт­валі­ся да­волі ім­клі­ва, і ба­ць­ка бу­ду­чай ар­тыст­кі пры­маў у іх са­мы ак­ты­ў­ны ўд­зел. Вер­ны ца­ру і Ай­чыне, са­вец­кую ўла­ду ён не пры­няў, і больш та­го, ва­яваў су­пра­ць баль­шавікоў у ар­міі А. Дзянікі­на. Вяс­ной 1920 го­да К. Ча­хо­віч ра­зам з част­кай дзянікін­ска­га вой­ска пе­ра­правіў­ся з Но­ва­расій­ска ў Крым, ад­нак у апош­ні мо­мант, ці не пе­рад са­мым ады­хо­дам чар­го­ва­га ка­раб­ля ў Тур­цыю, пе­ра­ду­маў эмі­гры­ра­ва­ць і вяр­нуў­ся да жон­кі і дзя­цей у Ста­робін. Але

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.