ме­даль «за пра­цоў­ныя за­слу­гi»

Belaruskaya Dumka - - NEWS -

Ме­да­лём «За пра­цоў­ныя за­слу­гi» ўз­на­га­родж­ва­юц­ца гра­мад­зяне: – за знач­ныя да­сяг­нен­нi ў пра­мыс­ло­вас­цi, сель­скай гас­па­дар­цы, бу­даўнiц­тве, на транс­пар­це, у сфе­ры аб­слу­гоў­ван­ня, на­ву­цы, аду­ка­цыi, ахо­ве на­ва­коль­на­га ася­роддзя, ахо­ве зда­роўя на­сель­нiцтва, куль­ту­ры, дзяр­жаў­най служ­бе i iн­шых галi­нах пра­цоў­най дзей­на­сцi; – за ка­рыс­ныя вы­на­ход­ст­вы i ра­цы­я­налi­за­тар­скiя пра­па­но­вы;

– за по­спе­хi ў вы­ха­ван­нi i пра­фесiй­най пад­рых­тоў­цы мо­лад­зi, развiц­цi фiзiч­най куль­ту­ры i спор­ту.

Ме­даль «За пра­цоў­ныя за­слу­гi» носiц­ца на ле­вым ба­ку груд­зей i пры на­яў­на­сцi iн­шых ме­да­лёў раз­мяш­ча­ец­ца пас­ля ме­да­ля «За ад­зна­ку ў ахо­ве дзяр­жаў­най грані­цы».

Ме­даль «За пра­цоў­ныя за­слу­гi» мае фор­му кру­га ды­я­мет­рам 33 мм. На вон­ка­вым ба­ку ме­да­ля раз­меш­ча­на рэ­льеф­ная вы­я­ва эле­мен­таў, якiя сiм­валi­зу­ю­ць пра­цу люд­зей, за­ня­тых у пра­мыс­ло­вас­цi, сель­скай гас­па­дар­цы, на­ву­цы, на ад­ва­рот­ным ба­ку – вы­я­вы шас­цяр­нi i ко­ла­са. Ме­даль пры да­па­мо­зе вуш­ка i кол­ца злу­ча­ец­ца з пя­цiву­голь­най ка­лод­кай, аб­цяг­ну­тай му­а­ра­вай стуж­кай шэра­га ко­ле­ру з па­доўж­най па­лос­кай цём­на-шэра­га ко­ле­ру па­сяр­эд­зiне i па ад­ной па­лос­цы чы­рво­на­га ко­ле­ру па кра­ях.

Ме­даль вы­раб­ля­ец­ца з там­па­ку з се­раб­р­эн­нем.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.