Ад­рас рэ­дак­цыі

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

220030, г. мінск, вул. эн­гель­са, 30, тэл.: 327-53-13, 327-55-33, тэл./факс: 289-19-55 е-mail: [email protected] www.beldumka.belta.by Юры­дыч­ны ад­рас: 220030, г. мінск, вул. кіра­ва, 26 [email protected]

па­свед­чанне аб рэ­гістра­цыі № 6 ад 31 са­кавіка 2009 г. мініст­эр­ства ін­фар­ма­цыі рэс­пуб­лікі бе­ла­русь

ISSN 0023-3102 вы­да­ец­ца з ка­ст­рыч­ніка 1991 го­да © «бе­ла­рус­кая дум­ка», 2017

© уп «белта», 2017

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.