Літа­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. Га­джи­ев, к.С. на­ци­о­наль­ная иден­тич­ность: кон­цеп­ту­аль­ный ас­пект / к.С. Га­джи­ев // во­про­сы фи­ло­со­фии. – 2011. – №10. – С. 3–15.

2. ор­ло­ва, а. Ито­ги все­рос­сий­ской пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 2010 го­да: боль­ше эль­фов и мень­ше хоб­би­тов / а. ор­ло­ва // та­тья­нин день: мо­ло­деж­ный ин­тер­нет-жур­нал мГу [элек­трон­ный ре­сурс]. – ре­жим до­сту­пу: http://www.taday.ru/text/1365028.html. – да­та до­сту­пу: 30.09.2016.

3. кні­га­вы­данне бе­ла­русі за 9 ме­ся­цаў 2017 го­да // Сайт на­цы­я­наль­най кніж­най па­ла­ты бе­ла­русі [электронны рэ­с­урс]. – 2017. – рэ­жым до­сту­пу: http://natbook.org.by/novosti/knigoizdaniebelarusi-za-9-mesyacev-2017-goda. – да­та до­сту­пу: 1.10.2017.

4. ка­ця­ло­віч, і. літа­ра­та­ры з 14 краін аб­мер­ка­валі ро­лю кні­гі ў су­час­ным гра­мад­стве / і. ка­ця­ло­віч // Звяз­да. [электронны рэ­с­урс]. рэ­жым до­сту­пу: http://zviazda.by/be/news/20160906/1473182105litaratary-z-14-krain-abmerkavali-rolyu-knigi-u-suchasnym-gramadstve. – да­та до­сту­пу: 30.09.2016.

5. руб­леўская, л. не за­бі ў са­бе пад­лет­ка, або ча­му люд­зям па­даб­а­юц­ца аван­ту­ры? / л. руб­леўская // літа­ра­ту­ра і ма­стацтва. – 2015. – 17 лі­пе­ня. – № 28. – С. 6.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.