КНІЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ис­то­рия аг­рар­ной на­у­ки Бе­ла­ру­си (XIX – на­ча­ло XXI в.): в 2 ч. Ч. 1

/ в.Г. Гу­са­ков [и др.]; ред­кол.: в.Г. Гу­са­ков (гл. ред.) [и др.]. – минск: Бе­ла­рус­кая наву­ка, 2017. – 310 с. – ISBN 978-985-08-2107-2.

Ис­то­рия аг­рар­ной на­у­ки Бе­ла­ру­си (XIX – на­ча­ло XXI в.): в 2 ч. Ч. 2

/ в.Г. Гу­са­ков [и др.]; ред­кол.: в.Г. Гу­са­ков (гл. ред.) [и др.]. – минск: Бе­ла­рус­кая наву­ка, 2017. – 508 с. – ISBN 978-985-08-2109-6.

Бла­го­по­лу­чие на­ро­да и про­до­воль­ствен­ная без­опас­ность каж­дой стра­ны зависят преж­де все­го от успе­хов в раз­ви­тии сель­ско­го хо­зяй­ства. На­чи­ная с 1996 го­да, ко­гда на­ча­лась ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Бе­ла­ру­си на 1996–2000 го­ды, утвер­жден­ной I Все­бе­ло­рус­ским на­род­ным со­бра­ни­ем, сель­ское хо­зяй­ство ста­ло рас­смат­ри­вать­ся как стра­те­ги­че­ская от­расль про­из­вод­ства, аг­рар­ный ком­плекс по­лу­чил ста­тус го­су­дар­ствен­но­го при­о­ри­те­та.

Бе­ло­рус­ская сель­ско­хо­зяй­ствен­ная на­у­ка про­шла дли­тель­ный и слож­ный путь эво­лю­ци­он­но­го раз­ви­тия. Пер­вым, по­жа­луй, са­мым труд­ным на этом пу­ти бы­ло вре­мя ее ста­нов­ле­ния, ко­то­рое при­шлось на се­ре­ди­ну XIX – на­ча­ло XX ве­ка. Но­вый пе­ри­од в ее ис­то­рии, как и в ис­то­рии са­мо­го сель­ско­го хо­зяй­ства, на­чал­ся с мо­мен­та об­ре­те­ния Бе­ла­русью неза­ви­си­мо­сти. В ре­зуль­та­те прак­ти­че­ской де­я­тель­но­сти ру­ко­вод­ства стра­ны, са­мо­от­вер­жен­но­го тру­да бе­ло­рус­ско­го кре­стьян­ства, усилий аг­рар­ной на­у­ки се­го­дня оте­че­ствен­ное сель­ское хо­зяй­ство на­хо­дит­ся на небы­ва­ло вы­со­ком уровне. Про­ве­де­на огром­ная ре­зуль­та­тив­ная ра­бо­та по обес­пе­че­нию про­до­воль­ствен­ной без­опас­но­сти Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь. Опре­де­ля­ю­щую роль в этом сыг­ра­ла ре­а­ли­за­ция Го­су­дар­ствен­ной про­грам­мы воз­рож­де­ния и раз­ви­тия се­ла. Се­го­дня по про­из­вод­ству аб­со­лют­но­го боль­шин­ства ви­дов сель­ско­хо­зяй­ствен­ной про­дук­ции в рас­че­те на ду­шу на­се­ле­ния Бе­ла­русь за­ни­ма­ет пер­вое ме­сто в СНГ, а экс­порт аг­рар­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са со­став­ля­ет по­чти 10 % от все­го экс­пор­та то­ва­ров из на­шей стра­ны.

В на­сто­я­щее вре­мя аг­рар­ная на­у­ка, как и вся на­у­ка в Рес­пуб­ли­ке Бе­ла­русь, на­хо­дит­ся на подъ­еме и яв­ля­ет­ся дей­ствен­ным ин­стру­мен­том ре­а­ли­за­ции

бе­ло­рус­ской мо­де­ли со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия. Бе­з­услов­но, в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия успе­хи и до­сти­же­ния сель­ско­хо­зяй­ствен­ной на­у­ки Бе­ла­ру­си не оста­ва­лись без вни­ма­ния и на­уч­но­го осмыс­ле­ния со сто­ро­ны уче­ных дру­гих от­рас­лей на­уч­но­го зна­ния, преж­де все­го эко­но­ми­стов. На уровне от­дель­ных дис­сер­та­ци­он­ных ра­бот, на­уч­ных ста­тей опре­де­лен­ное вни­ма­ние уде­ля­ли им и ис­то­ри­ки.

Вме­сте с тем ис­то­рия ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия сель­ско­хо­зяй­ствен­ной на­у­ки на бе­ло­рус­ских зем­лях в XIX – XXI ве­ках нуж­да­лась в ис­сле­до­ва­нии бо­лее глу­бо­ком и мас­штаб­ном. Кол­лек­тив­ная мо­но­гра­фия «Ис­то­рия аг­рар­ной на­у­ки Бе­ла­ру­си (XIX – на­ча­ло XXI в.)» как раз и вос­пол­ня­ет этот про­бел. Впер­вые в бе­ло­рус­ской ис­то­рио­гра­фии вы­пол­не­но все­сто­рон­нее си­стем­ное ис­сле­до­ва­ние про­цес­са раз­ви­тия аг­рар­ной на­у­ки Бе­ла­ру­си с опре­де­ле­ни­ем пе­ри­о­дов, эта­пов, осо­бен­но­стей и достижений, ко­то­рые бы­ли ей при­су­щи на про­тя­же­нии без ма­ло­го 170-лет­ней ис­то­рии. Ав­то­ра­ми осве­ще­ны на­ра­бот­ки и до­сти­же­ния оте­че­ствен­ных уче­ны­ха­г­ра­ри­ев.

Из­да­ние под­го­тов­ле­но со­труд­ни­ка­ми Ин­сти­ту­та ис­то­рии НАН Бе­ла­ру­си с при­вле­че­ни­ем спе­ци­а­ли­стов из дру­гих учре­жде­ний. Мо­но­гра­фия при­зва­на со­дей­ство­вать ре­ше­нию ак­ту­аль­ной со­ци­аль­ной за­да­чи по со­зда­нию но­во­го кор­пу­са фун­да­мен­таль­ной на­уч­ной ли­те­ра­ту­ры по ис­то­рии Бе­ла­ру­си, а так­же укреп­ле­нию пре­сти­жа бе­ло­рус­ской ис­то­рио­гра­фии, по­пу­ля­ри­за­ции зна­ний по ис­то­рии Оте­че­ства. Оче­вид­на и прак­ти­че­ская зна­чи­мость это­го мас­штаб­но­го тру­да. Он бу­дет по­лез­ным для на­уч­ных ра­бот­ни­ков, про­фес­си­о­наль­ных ис­то­ри­ков, со­цио­ло­гов, со­труд­ни­ков мест­ных ор­га­нов вла­сти, ши­ро­ко­го кру­га чи­та­те­лей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.