Дара­Шчонак пётр ле­ані­давіч.

Belaruskaya Dumka - - ФІЛАЛОГІЯ -

на­рад­зіў­ся ў 1953 год­зе ў в. сам­со­ны сен­нен­ска­га ра­ё­на ві­цеб­скай воб­лас­ці. скон­чыў фа­культ­эт жур­налі­сты­кі бДу (1979). пра­ца­ваў рэ­дак­та­рам га­зе­ты «со­вет­ский ме­дик» (Мін­ска­га дзяр­жаў­на­га медін­сты­ту­та), на­мес­ні­кам ад­каз­на­га са­кра­та­ра, в.а. за­гад­чы­ка аддзе­ла га­рад­ской гас­па­дар­кі га­зе­ты «ве­чер­ний Минск». з 1991 го­да – вы­клад­чык ка­фед­ры гісто­рыі жур­налі­сты­кі жур­фа­ка бДу. у 1996 год­зе – дэ­кан фа­культ­эта жур­налі­сты­кі бДу, у 1997–1998 га­дах пра­ца­ваў кіраўніком пр­эс-служ­бы бел­дзяр­жунівер­сіт­эта. у 1998–2014 га­дах – за­гад­чык ка­фед­ры гісто­рыі жур­налі­сты­кі фа­культ­эта жур­налі­сты­кі бДу (ця­пер – ін­сты­тут жур­налі­сты­кі бДу), з 2014 го­да – да­ц­энт ка­фед­ры гісто­рыі жур­налі­сты­кі і ме­недж­мен­ту сМі. канды­дат філа­ла­гіч­ных навук (1993), да­ц­энт (1997). аўтар больш як 80 наву­ко­вых ра­бот. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: праб­ле­мы бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­на­сці ў пуб­лі­цы­сты­цы хіх–хх ста­годдзяў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.