На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - SUMMARY -

Па да­роçå іду÷û, грûáоў нå наáÿрýø

Паaeар туøû çніçу, на рý÷û гëÿдçі çáëіçу

Паç­наþ­цü наøу да÷ку і ў ан­да­ра÷ку

Паçû÷аé – ÿк умååø, ад­да­ваé – õо­раøа

Па квåт­каõ ÿáëûкаў нå ëі÷û

Па­носіø маçаë¸ў – ïад’ÿсі õëåáа

Па­роaeнÿÿ áо÷ка гу÷ûцü, а ïоў­наÿ маў÷ûцü

Паøëі Öіта ïа сіта – нÿ­ма сіта, нÿ­ма Öіта

Пåра­на÷уåм, то áоëåé ïа÷уåм

Пåрø ïаïра­цуé, а та­дû é ïа­тан­цуé

Пåрø ïравåр, а ïо­тûм вåр

Пра воўка ïа­моўка, а ¸н на ïа­рог

Праç ад­на­го áа­ра­на ўвåсü ста­так ïа­ганû

Праç ÿçûк гаëа­ву сці­наþ­цü

Прûраў­на­ваëі áо­та да ëаï­цÿ

Пустûÿ каëасû вû­со­ка трû­маþц­ца

Пûтаå ста­рас­цü, øто ïрû­га­та­ваëа маëа­до­с­цü

Пûтаþ÷û – даïûтаåøсÿ, а øу­каþ÷û – çноéдçåø

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.