НА РАЗДАРОЖЖЫ ЭПОХ

Эва­лю­цыя ід­эі кра­ё­вас­ці на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі ў 1918–1921 га­дах

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

эва­лю­цыя ід­эі кра­ё­вас­ці на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі ў 1918–1921 га­дах

воль­га бАроўскАя. на раздарожжы эпох. эва­лю­цыя ід­эі кра­ё­вас­ці на тэ­ры­то­рыі бе­ла­русі ў 1918–1921 га­дах. клю­ча­выя сло­вы: Volga BАROUSKAYA. At the crossroads of epochs. The evolution of the idea of “The Krajowcy” in the territory of Belarus in 1918-1921. Keywords:

На сён­няш­ні дзень ня­ма ад­зі­на­га і ад­на­знач­на­га азна­ч­эн­ня тэр­мі­на «кра­ё­вас­ць». На жаль, у ай­чын­най гіста­ры­я­гра­фіі іс­нуе няш­мат на­пра­цо­вак па гэтай тэме. Най­больш уплы­во­вым і амаль што ад­зі­ным даслед­чы­кам праб­ле­мы з’яў­ля­ец­ца А.Ф. Сма­лян­чук. На яго дум­ку, стрыж­нем склад­ніка кра­ё­вас­ці на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі ў кан­цы XIX – па­чат­ку XX ста­годдзя бы­ла ід­эя палітыч­най на­цыі: усе, хто ўсве­дам­ляў ся­бе «гра­мад­зя­на­мі Краю», на­ле­жа­ць да ад­зі­най на­цыі удк [94(476)]«1918/1921»

Воль­га БАРОЎСКАЯ, канды­дат гіста­рыч­ных навук

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.