СПИ­соК ИсПоЛь­Зо­ваННЫХ Ис­тоЧ­НИ­Ков

Belaruskaya Dumka - - ФІЛАСОФІЯ -

1. гiсто­рыя бе­ла­русi: курс лек­цый: у 2 ч. – мінск: рIвШ бду, 2000. – ч. 2: XIX–XX ста­годдзi / П.I. бры­гад­зiн [і інш.]. – 2002. – 656 с.

2. ос­но­вы идео­ло­гии бе­ло­рус­ско­го го­су­дар­ства: учеб. пособие для слу­ша­те­лей си­сте­мы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих кад­ров, пре­по­да­ва­те­лей и спе­ци­а­ли­стов си­сте­мы об­ра­зо­ва­ния / г.А. ва­си­ле­вич [и др.]; под об­щей ре­дак­ци­ей г.А. ва­си­ле­ви­ча, я.с. яскевич. – минск: рИвШ, 2004. – 477 с.

3. яскевич, я.с. фи­ло­со­фия и на­у­ка: вре­мя диа­ло­га, от­вет­ствен­но­сти и на­деж­ды: избр. тру­ды / я.с. яскевич. – минск: Пра­во и эко­но­ми­ка, 2014. – 551 с.

4. ко­нан, у. Ар­хе­ты­пы бе­ла­рус­ка­га мен­таліт­эту: спро­ба рэ­кан­струк­цыі па­вод­ле на­цы­я­наль­най мі­фа­ло­гіі і ка­зач­на­га эпа­су / у. ко­нан // бе­ла­русіка-Albaruthenica / рэд. А. Ан­ці­пен­ка і інш. – мінск: наву­ка і тэхніка, 1993. – кн. 2: фар­міра­ванне і развіц­цё на­цы­я­наль­най са­ма­свя­до­мас­ці бе­ла­ру­саў. – с. 18–28.

5. Абд­зіра­ло­віч, і. Ад­веч­ным шля­хам: дась­лед­зі­ны бе­ла­рус­ка­га сь­ве­та­гля­ду / і. Абд­зіра­ло­віч. – менск: наву­ка і тэхніка, 1993. – 27 с.

6. ми­ро­нов, в.в. ком­му­ни­ка­ци­он­ное про­стран­ство как фак­тор транс­фор­ма­ции куль­ту­ры и фи­ло­со­фии / в.в. ми­ро­нов // во­про­сы фи­ло­со­фии. – 2006. – № 2. – с. 27–43.

7. ха­бер­мас, ю. По­ли­ти­че­ские ра­бо­ты / ю. ха­бер­мас. – м: Прак­сис, 2005. – 368 с.

8. спи­кер, м. гло­ба­ли­за­ция и раз­ви­тие: Пер­спек­ти­вы хри­сти­ан­ской док­три­ны [элек­трон­ный ре­сурс]: до­клад на ин­тер­нет-кон­фе­рен­ции «гло­ба­ли­за­ция и столк­но­ве­ние иден­тич­но­стей», 7 мар­та 2003 г. / м. спи­кер. – ре­жим до­сту­па: http://www.religare.ru/2_2274.html. – да­та до­сту­па: 05.05.2018.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.