Пра аўта­ра бАроўскАя воль­га міка­ла­еў­на.

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

на­рад­зіла­ся ў г. мін­ску. скон­чы­ла гіста­рыч­ны фа­культ­эт (2010) і ма­гістра­ту­ру (2011) бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта, ас­піран­ту­ру ін­сты­ту­та гісто­рыі нАн бе­ла­русі (2014). у 2010–2013 га­дах пра­ца­ва­ла вя­дучым ар­хівістам у бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным ар­хіве наву­ко­ват­эхніч­най да­ку­мен­та­цыі, з 2014 го­да – наву­ко­вы су­пра­цоўнік ін­сты­ту­та гісто­рыі нАн бе­ла­русі. канды­дат гіста­рыч­ных навук (2015).

Аўтар больш як 50 наву­ко­вых пуб­ліка­цый. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: праб­ле­ма­ты­ка поль­ска-са­вец­кай вай­ны 1919–1920 га­доў, поль­ска-са­вец­кія пе­ра­га­во­ры і іх уплыў на гіста­рыч­нае развіц­цё бе­ла­рус­кіх зя­мель, са­вец­ка­поль­скія ад­но­сі­ны 1918–1939 га­доў. неза­леж­на ад эт­ніч­на­га па­ход­жан­ня і куль­тур­най пры­на­леж­на­сці.

У сва­ёй прак­тыч­най дзей­на­сці кра­ёў­цы прызна­валі роў­на­сць па­ля­каў, бе­ла­ру­саў і літоў­цаў як кар­эн­ных на­ро­даў Бе­ла­русі і Літ­вы, мно­гія ў гэты пе­ралік уклю­чалі так­са­ма і яўр­эяў. Па­вод­ле іх пе­ра­ка­нан­няў, усе «гра­мад­зяне» бе­ла­рус­кай і літоўс­кай зям­лі павін­ны бы­лі пра­ца­ва­ць на ка­ры­с­ць краю. Пад апош­нім звы­чай­на ра­зу­мелі­ся зем­лі бы­ло­га Вя­ліка­га Княст­ва Літоўска­га [1, с. 222].

Кра­ёў­цы са­мі спры­я­лі развіц­цю ад­па­вед­най гіста­рыч­най свя­до­мас­ці, вы­пра­цоў­ва­ю­чы ўлас­ную кан­ц­эп­цыю мі­ну­ла­га Бе­ла­русі і Літ­вы. Гіста­рыч­ная па­мя­ць і звя­за­ныя з ёю пэў­ныя псі­ха­ла­гіч­ныя ўста­ноўкі бы­лі част­кай унікаль­на­га фе­но­ме­на па­дво­е­най свя­до­мас­ці ты­пу gente Lithuanus (vel Ruthenus) natione Polonus (лі­цвін ці рус­кі па па­ход­жан­ні, па­ляк па на­цы­я­наль­на­сці). Паліты­ка куль­тур­най русі­фіка­цыі і палітыч­най дэпа­лані­за­цыі, якую пра­вод­зілі расій­скія ўла­ды, спрыя-

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.