Трац­цяк сяр­гей аляк­сандравіч.

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

на­рад­зіў­ся ў 1974 год­зе ў г. мін­ску. скон­чыў гіста­рыч­ны фа­культ­эт Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта (1996), ас­піран­ту­ру ін­сты­ту­та гісто­рыі нан Бе­ла­русі (1999).

У 1996–1999 га­дах – у рэ­дак­цыі ча­со­пі­са Уз­бро­е­ных сіл рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «ар­мія» (кар­эс­пан­д­энт, ма­стак). З 1999 го­да – ма­лод­шы наву­ко­вы, з 2007 – наву­ко­вы, з 2010 го­да – стар­шы наву­ко­вы су­пра­цоўнік ін­сты­ту­та гісто­рыі нан Бе­ла­русі. У 2011–2013 га­дах – за­гад­чык аддзе­ла на­вей­шай гісто­рыі рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь, з 2014 го­да – за­гад­чык аддзе­ла на­вей­шай гісто­рыі Бе­ла­русі ін­сты­ту­та гісто­рыі нан Бе­ла­русі. канды­дат гіста­рыч­ных навук (2005). аўтар больш як 80 наву­ко­вых і наву­ко­ва-па­пу­ляр­ных пуб­ліка­цый, у тым ліку дзвюх ма­на­гра­фій. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: палітыч­ная, са­цы­яль­ная, эка­на­міч­ная, ва­ен­ная і ды­пла­ма­тыч­ная гісто­рыя Бе­ла­русі ХХ ста­годдзя, су­свет­ная гісто­рыя, філа­со­фія гісто­рыі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.