СПіС вЫКАРЫСтАНЫХ КРЫ­Ніц

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ - Ар­ты­кул пас­ту­піў у рэ­дак­цыю 17.09.2018 г.

1. ка­ст­рыч­нік на Бе­ла­русі: збор­нік ар­ты­ку­лаў і да­ку­мен­таў: мат­э­ры­я­лы да гісто­рыі ка­ст­рыч­ні­ка­вай рэ­ва­лю­цыі на Бе­ла­русі / ка­місія цвк па ад­зна­ч­эн­ні 10-годдзя ка­ст­рыч­ні­ка­вай рэ­ва­лю­цыі і Гіст­пар­ту цк кп(б)Б; [скла­даль­нік] с. агур­скі. – вып. і. – мінск, 1927. – 485 с.

2. на­цы­я­наль­ны ар­хіў рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь (да­лей – нарБ). – Ф. 5. воп. 1. спр. 9.

3. ар­хі­вы Бе­ла­рус­кай на­род­най рэс­пуб­лікі / Бе­ла­рус­кі ін­сты­тут наву­кі і ма­стацтва, та­ва­ры­ства бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства; [Уклад. с. шу­па]. – т.1: у 2 кн. – кн.1. – віль­ня – нью-Ёрк – менск – пра­га: Бінім – тБп, 1998. – 850 с.

4. мар­гун­ский, с.п. Ин­тер­на­ци­о­наль­ное и на­ци­о­наль­ное в го­су­дар­ствен­ном стро­и­тель­стве Бе­ло­рус­сии, 1917–1922 гг. / с.п. мар­гун­ский, Л.И. кукреш; ан Бсср, Ин-т фи­ло­со­фии и пра­ва. – минск: на­у­ка и тех­ни­ка, 1978. – 224 с.

5. кан­чер, Е. Бе­ло­рус­ский во­прос: сб. ста­тей / Е. кан­чер. – пет­ро­град, 1919. – 132 с.

6. Звез­да. – 1918. – 15 де­каб­ря.

7. сверд­лов, я.м. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния: в 3 т. / я.м. сверд­лов. – т. 3. – м.: Гос­по­ли­т­из­дат, 1960. – 274 с.

8. ска­ла­бан, в.в. Бе­ло­рус­ский национальный ко­мис­са­ри­ат (ян­варь 1918 – март 1919 гг.): дис. … канд. ист. на­ук: 07.00.02 / в.в. ска­ла­бан; ан Бсср, Ин-т ис­то­рии. – минск, 1987. – 200 с.

9. Бу­га­ев, Е. воз­ник­но­ве­ние боль­ше­вист­ских ор­га­ни­за­ций и об­ра­зо­ва­ние ком­пар­тии Бе­ло­рус­сии / Е. Бу­га­ев. – м.: Гос­по­ли­т­из­дат, 1959. – 270 с.

10. кру­та­ле­вич, в.а. Ис­то­рия Бе­ла­ру­си: ста­нов­ле­ние на­ци­о­наль­ной дер­жав­но­сти (1917–1922 гг.) / в.а. кру­та­ле­вич; нан Бе­ла­ру­си. – минск: пра­во и эко­но­ми­ка, 1999. – 385 с.

11. нарБ. – Ф. 5. воп. 1. спр. 3.

12. Борь­ба за со­вет­скую власть в Бе­ло­рус­сии, 1918–1920 гг.: сб. до­ку­мен­тов и ма­те­ри­а­лов: в 2 т. / Ин-т ис­то­рии пар­тии при цк кпБ – фи­ли­ал Ин-та марк­сиз­ма-ле­ни­низ­ма при цк кпсс [и др.]. – т. 1: Февраль 1918 г. – февраль 1919 г. – минск: Бе­ла­русь, 1968. – 602 с.

13. дзян­ні­ца. – 1918. – 19 ліста­па­да.

14. стра­ни­цы ис­то­рии ком­пар­тии Бе­ло­рус­сии: суж­де­ния, ар­гу­мен­ты, фак­ты / под ред. р.п. пла­то­но­ва; Ин-т ис­то­рии пар­тии при цк кпБ – фи­ли­ал Ин-та марк­сиз­ма-ле­ни­низ­ма при цк кпсс. – минск: Уни­вер­си­тет­ское, 1990. – 446 с.

15. Иг­на­тен­ко, И.м. ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция и са­мо­опре­де­ле­ние Бе­ло­рус­сии / И.м. Иг­на­тен­ко; ан Бе­ло­рус­сии, Ин-т ис­то­рии. – минск: на­у­ка и тех­ни­ка, 1992. – 254 с.

16. Звез­да. – 1918. – 11 де­каб­ря.

17. до­ку­мен­ты и ма­те­ри­а­лы по ис­то­рии Бе­ло­рус­сии / Ин-т ис­то­рии ан Бсср, ар­хив­ное управ­ле­ние Бсср. – т. 4: Из ис­то­рии уста­нов­ле­ния со­вет­ской вла­сти в Бе­ло­рус­сии и об­ра­зо­ва­ния Бсср (1917–1919) / ред. кол­ле­гия: а.И. аза­ров [и др.]. – минск: Изд-во ан Бсср, 1954. – 515 с.

18. по во­ле на­ро­да: Из ис­то­рии об­ра­зо­ва­ния Бсср и со­зда­ния кп Бе­ло­рус­сии: до­ку­мен­ты и ма­те­ри­а­лы / Ин-т ис­то­рии пар­тии при цк кпБ – фи­ли­ал Ин-та марк­сиз­ма-ле­ни­низ­ма при цк кпсс; [сост. м.Ф. шу­мей­ко и др.]. – минск: Бе­ла­русь, 1988. – 254.

19. мяс­ни­ков (мяс­ни­кян), а.Ф. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния / а.Ф. мяс­ни­ков (мяс­ни­кян); Ин­сти­тут марк­сиз­ма-ле­ни­низ­ма при цк кпсс, Ин-ты ис­то­рии пар­тии при цк кп азер­бай­джа­на, ар­ме­нии, Бе­ло­рус­сии и Гру­зии. – м.: по­ли­т­из­дат, 1985. – 263 с.

20. об­ра­зо­ва­ние ссср: сбор­ник до­ку­мен­тов: 1917–1924 гг. / под ред. [и с пре­дисл.] э.Б. Ген­ки­ной; ан ссср, Ин-т ис­то­рии. – м.: Изд-во ан ссср, 1949. – 472 с.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.