КНіЖ­НЫ АГЛЯД .................................................... 77

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ма­ла­хов, Д.В. Ин­тен­ци­о­наль­ность в пост­не­клас­си­че­ской фи­ло­со­фии

/ д.в. Ма­ла­хов. – Минск: беларуская наву­ка, 2018. – 223 с. – ISBN 978-985-08-2228-4.

Мо­но­гра­фия по­свя­ще­на ком­плекс­но­му рас­смот­ре­нию про­блем ин­тен­ци­о­наль­но­го со­зна­ния, он­то­ло­гии ин­тен­ци­о­наль­но­сти, а так­же рас­кры­тию смыс­лов по­ня­тий «Бы­тия» и «Бла­га» в кон­тек­сте пред­ла­га­е­мо­го син­те­за фе­но­ме­но­ло­гии и пост­не­клас­си­че­ских прин­ци­пов един­ства бы­тия и мыш­ле­ния.

Ав­тор ста­вит сво­ей це­лью вы­яв­ле­ние и по­ня­тий­ную экс­пли­ка­цию форм един­ства он­то­ло­ги­че­ско­го, гно­сео­ло­ги­че­ско­го и ак­сио­ло­ги­че­ско­го из­ме­ре­ний фи­ло­соф­ско­го и на­уч­но­го зна­ния в пост­не­клас­си­че­ской па­ра­диг­ме с кон­сти­ту­тив­ной смыс­ло­на­де­ля­ю­щей ак­тив­но­стью ин­тен­ци­о­наль­но­го со­зна­ния и це­лост­ным

/ а.а. ка­ва­ле­ня [і інш.]; на­цы­я­наль­ная ака­д­эмія навук бе­ла­русі, ін­сты­тут гісто­рыі. – Мінск: беларуская наву­ка, 2018. – 157 с. – ISBN 978-985-08-2271-0.

Зра­зу­ме­ла, дзяр­жа­ваўтва­раль­ныя пра­ц­э­сы бе­ла­рус­ка­га на­ро­да вя­ду­ць ад­лік не з XX ста­годдзя, яны ма­ю­ць глы­бін­ныя ка­рані. Бе­ла­рус­кія зем­лі спрад­ве­ку зна­ход­зяц­ца на ге­а­палітыч­ным скры­жа­ван­ні і на ду­хоў­ным раз­ло­ме Еўро­пы, та­му ніколі не за­ста­валі­ся ўба­ку ад тых пра­ц­э­с­аў, што ад­бы­валі­ся на еўра­пей­с­кай прас­то­ры і ў мно­гім бы­лі абу­моў­ле­ны асаб­лі­вас­ця­мі грамад­ска-палітыч­на­га і ду­хоў­на-куль­тур­на­га развіц­ця ўс­ход­не­сла­вян­скіх тэ­ры­то­рый. Тым не менш 1918 год стаў ча­сам, калі гра­мад­ства і на­цы­я­наль­ныя лі­да­ры прый­шлі да ра­зу­мен­ня неаб­ход­на­сці ствар­эн­ня са­ма­стой­най рэс­пуб­лікі з на­звай Бе­ла­русь. Ме­навіта ў той гіста­рыч­ны пе­ры­яд сыш­лі­ся аб’ек­ты­ў­ныя і суб’ек­ты­ў­ныя ўмо­вы для рэаль­на­га афарм­лен­ня на­цы­я­наль­най дзяр­жаў­на­сці, і вы­ні­кам гэ­та­га ста­ла аб­вяш­ч­энне Бе­ла­рус­кай На­род­най Рэс­пуб­лікі.

Прад­стаў­ле­нае вы­данне ад­люстроў­вае скла­да­ны і су­пяр­эчлі­вы пра­ц­эс афарм­лен­ня бе­ла­рус­кай на­цы­я­наль­най

че­ло­ве­че­ским су­ще­ство­ва­ни­ем, по­ни­ма­ю­щим и обос­но­вы­ва­ю­щим соб­ствен­ное бы­тие как нрав­ствен­но-эти­че­ское сре­до­то­чие су­ще­го в це­лом. Вслед­ствие это­го вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­ля со­сре­до­то­че­но на тех чер­тах со­вре­мен­ной фи­ло­со­фии и эпи­сте­мо­ло­гии, в ко­то­рых по­ня­тие ин­тен­ци­о­наль­но­сти на­хо­ди­ло бы обос­но­ва­ние как все­об­щий прин­цип, фор­ми­ру­ю­щий цен­ност­но-им­пе­ра­тив­ные ос­но­ва­ния бы­тия и мыш­ле­ния.

Кни­га рас­счи­та­на на спе­ци­а­ли­стов в об­ла­сти фе­но­ме­но­ло­гии, ис­то­рии фи­ло­со­фии, тео­ло­гии, он­то­ло­гии и тео­рии по­зна­ния, ас­пи­ран­тов и ма­ги­стран­тов фи­ло­соф­ских спе­ци­аль­но­стей.

Беларуская На­род­ная Рэс­пуб­ліка – крок да неза­леж­на­сці: да 100-годдзя аб­вяш­ч­эн­ня: гіста­рыч­ны на­рыс

дзяр­жаў­на­сці. На ас­но­ве най­но­ў­шых пуб­ліка­цый ай­чын­най і за­меж­най гіста­ры­я­гра­фіі, вы­ка­ры­стан­ня шы­ро­ка­га ко­ла да­ку­мен­таль­ных кры­ніц асвят­ля­ец­ца ад­на з най­важ­ней­шых ста­ро­нак дзяр­жаў­на­га бу­даўніцтва. Пры­вед­зе­ныя ў на­ры­се ац­эн­кі, ід­эі, аўтар­скія выс­но­вы, шмат­лікія да­ку­мен­ты, а так­са­ма ба­га­ты ілюстра­цый­ны мат­э­ры­ял да­па­ма­га­ю­ць чы­та­чам паг­лы­біц­ца ў скла­да­нае грамад­ска-палітыч­нае жыц­цё па­чат­ку XX ста­годдзя.

На ста­рон­ках кні­гі рас­кры­ва­юц­ца і лё­сы пер­ша­пра­ход­цаў бу­даўніцтва на­цы­я­наль­най дзяр­жаў­на­сці, якія ў ня­про­стай ге­а­палітыч­най сіту­а­цыі прыклалі неве­ра­год­ныя на­ма­ган­ні для ажыц­цяў­лен­ня гэтай пра­цы. Яны бы­лі ўп­эў­не­ны, што бе­ла­рус­кі на­род мае гіста­рыч­нае пра­ва на па­бу­до­ву на­цы­я­наль­най дзяр­жа­вы. Гэты во­пыт ад­стой­ван­ня на­цы­я­наль­най ід­эі і спро­бы бу­даўніцтва на­цы­я­наль­най дзяр­жа­вы ма­ю­ць веч­нае зна­ч­энне для сён­няш­ня­га і бу­дучых па­ка­лен­няў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.