АСЭНСАВАННЕ МіНУЛАГА – ПАДМУРАК ДЛЯ БУДУЧАГА

Ак­ту­аль­ныя дасле­да­ван­ні Ін­сты­ту­та гісто­рыі НАН Бе­ла­русі

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

Ак­ту­аль­ныя дасле­да­ван­ні Ін­сты­ту­та гісто­рыі НАН Бе­ла­русі

Аб’ек­ты­ў­ны па­каз мінулага з’яў­ля­ец­ца мэтай гіста­рыч­най наву­кі. Пры гэтым ад­на з най­важ­ней­шых за­дач ай­чын­ных гісто­ры­каў – фар­міра­ванне гіста­рыч­най свя­до­мас­ці бе­ла­рус­ка­га на­ро­да як ком­плек­су ас­эн­са­ва­ных ве­даў і ўяў­лен­няў аб гісто­рыі, по­гля­дах, тра­ды­цы­ях і куль­ту­ры прод­каў. Гра­мад­зяне краі­ны, якія ве­да­ю­ць сваю гісто­рыю, здоль­ны на пат­ры­я­тыч­нае стаў­ленне да яе куль­тур­ных і ду­хоў­ных каш­тоў­на­сцей, на са­праўд­нае ад­чу­ванне па­чуц­ця го­на­ру прод­ка­мі, што ты­ся­ча­годдзя­мі жы­лі, зма­галі­ся і ства­ралі на гэтай зям­лі.

Асэнсаванне гісто­рыі краі­ны і на­ро­да па­чы­на­ец­ца з ве­дан­ня мінулага сва­ёй ма­лой рад­зі­мы, той мяс­цо­вас­ці, дзе на­рад­зіў­ся, пра­цу­еш, жы­веш. У зга­да­ным кант­экс­це вель­мі важ­на тое, што 2018–2020 га­ды па ра­ш­эн­ні Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь А.Р. Лу­ка­ш­эн­кі мы пра­вяд­зём пад зна­кам Го­да ма­лой рад­зі­мы [1]. Гэта ад­кры­вае вы­дат­ную маг­чы­мас­ць для кож­на­га гра­мад­зяні­на яш­чэ

Вад­зім ЛАКіЗА, канды­дат гіста­рыч­ных навук, да­ц­энт

Вя­часлаў ДАНіЛОВіЧ, канды­дат гіста­рыч­ных навук, да­ц­энт

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.