ЛаКіза вад­зім Ле­ані­давіч.

Belaruskaya Dumka - - ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ -

на­рад­зіў­ся ў 1970 год­зе ў в. явар Дзят­лаўска­га ра­ё­на гро­дзен­скай воб­лас­ці. скон­чыў гіста­рыч­ны фа­культ­эт гро­дзен­ска­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта імя я. Ку­па­лы (1992), ас­піран­ту­ру ін­сты­ту­та гісто­рыі нан Бе­ла­русі (1997). Пра­ца­ваў на­стаўні­кам на Дзят­лаўш­чыне. з 1998 го­да ў ін­сты­ту­це гісто­рыі нан Бе­ла­русі – ма­лод­шы наву­ко­вы, стар­шы наву­ко­вы су­пра­цоўнік, за­гад­чык аддзе­ла ар­хе­а­ло­гіі пер­ша­быт­на­га гра­мад­ства, з 2012 го­да – на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па наву­ко­вай ра­бо­це.

Пра­ца­ваў па су­мяш­чаль­ніц­тве ў гро­дзен­скім дзяр­жаў­ным універ­сіт­эце імя я. Ку­па­лы (1996), Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным пе­да­га­гіч­ным універ­сіт­эце імя м. Тан­ка (2011–2012), мін­скім дзяр­жаў­ным лінг­ві­стыч­ным універ­сіт­эце (2012–2013). Канды­дат гіста­рыч­ных навук (2000), да­ц­энт (2005). аўтар больш як 200 пуб­ліка­цый, у тым ліку 11 ма­на­гра­фій (10 у су­аўтар­стве), фо­та­аль­бо­ма і наву­ко­ва-па­пу­ляр­на­га вы­дан­ня (у су­аўтар­стве), над­ру­ка­ва­ных у Бе­ла­русі, Літве, Кітаі, мал­до­ве, Польш­чы, расіі і украіне. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: ар­хе­а­ло­гія і пер­ша­быт­ная гісто­рыя, ста­ра­жыт­на­сці ка­мен­на­га, брон­за­ва­га і ран­ня­га жа­лез­на­га вя­коў, вы­ра­та­валь­ныя (ахоў­ныя) дасле­да­ван­ні аб’ек­таў ар­хе­а­ло­гіі ў зо­нах но­ва­бу­доў­ляў Бе­ла­русі, прак­тыч­нае вы­ка­ры­станне гісто­ры­ка-куль­тур­най і ар­хе­а­ла­гіч­най спад­чы­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.