Мянь­ч­эня сяр­гей вік­та­равіч.

Belaruskaya Dumka - - СЛОВА МАЛАДЫМ ВУЧОНЫМ -

на­рад­зіў­ся ў 1984 год­зе ў г. мін­ску. скон­чыў гіста­рыч­ны фа­культ­эт Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта (2006). саіскаль­нік ву­чо­най сту­пе­ні канды­да­та гіста­рыч­ных навук. у 2006–2008 га­дах пра­ца­ваў ма­лод­шым наву­ко­вым су­пра­цоўні­кам аддзе­ла гісто­рыі бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­на­сці ін­сты­ту­та гісто­рыі на­цы­я­наль­най ака­д­эміі навук Бе­ла­русі. з 2009 го­да – стар­шы вы­клад­чык ка­фед­ры са­цы­яль­на-гу­манітар­ных дыс­цып­лін Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га аг­рар­на­га тэхніч­на­га ўнівер­сіт­эта. аўтар больш за 30 наву­ко­вых прац. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: уза­е­мад­зе­янне дзяр­жа­вы і гра­мад­ства Бе­ла­русі ў спра­ве ба­ра­ць­бы з п’ян­ствам, гіста­рыч­ная па­мя­ць і на­цы­я­наль­ная свя­до­мас­ць бе­ла­рус­ка­га на­ро­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.