СПіС вы­ка­ры­Ста­ных кры­ніц

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. Тра­цяк, і.і. га­зе­та «Biełarus» (1913–1915) – ід­эй­ная пе­ра­ем­ні­ца «на­шай ні­вы» / I.I. Тра­цяк // рэс­пуб­лі­кан­скія Ку­па­лаўскія чы­тан­ні: збор­нік навук. ар­ты­ку­лаў / уста­но­ва аду­ка­цыі «гро­дзен­скі дзярж. ун-т імя я. Ку­па­лы»; ад­каз­ны рэд. Д.м. Ле­бяд­зевіч; рэд. ра­да: і.в. жук, м.а. Даніловіч, у.I. Ка­я­ла, а.э. са­бу­ць, м.у. грынь­ко. – грод­на: Юр­саПрынт, 2015. – с. 191–195.

2. Nasz worah // Biełarus. – 1913. – 13 studnia. – № 1.

3. Dubok, H. Dziela czaho nielha pic harelki / H. Dubok // Biełarus. – 1913. – 21 lutaho. – № 7. – с. 6–7.

4. Swajak, K. Alkahol / K. Swajak // Biełarus. – 1913. – 12 wieresnia. – № 25. – с. 1–2.

5. Swajak, K. Alkahol / K. Swajak // Biełarus. – 1913. – 19 wieresnia. – № 26. – с. 1–2.

6. Biełarus. – 1913. – 19 studnia. – № 2.

7. Biełarus. – 1913. – 6 czerwienia. – № 17.

8. Biełarus. – 1913. – 7 lutaho. – № 5.

9. Biełarus. – 1913. – 18 lipnia. – № 20.

10. Biełarus. – 1913. – 23 kastrycznika. – № 31.

11. Klonowicz, R. Pa naszych wioskach / R. Klonowicz // Biełarus. – 1913. – 30 kastrycznika. – № 32. – с. 1–2.

12. Biełarus. – 1915. – 29 studnia. – № 4.

13. Biełarus. – 1913. – 28 marca. – № 11–12.

14. Biełarus. – 1914. – 27 lutaho. – № 10.

15. R. B. Heta rabicia, ab henym nie zabywajcia / R. B. // Biełarus. – 1914. – 19 czerwienia. – № 25. – с. 1–2.

16. Biełarus. – 1914. – 20 marca. – № 11–12.

17. Biełarus. – 1914. – 22 maja. – № 21.

18. Ryhor Kl-icz. Wialikaje pastanaulennie / Ryhor Kl-icz // Biełarus. – 1914. – 20 listapada. – № 47. – с. 1.

19. Biełarus. – 1914. – 21 žniunia. – № 34.

20. Biełarus. – 1915. – 21 studnia. – № 3.

21. P. Wajujma da kanca / р. // Biełarus. – 1915. – 29 studnia. – № 4. – с. 1–2.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.