На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - КНІЖНЫ АГЛЯД -

Яду на ве­чар ад­клад­зі, а áулüáу с¸ння па­сад­зі

Язык не ка­лод­ка, ве­дае, øòо са­лод­ка

Язы­ком мян­ці­цü спі­на не áалі­цü

Язы­ком се­на не на­косіø

Язы­ком у Вілüні, а га­ла­вою за печ­чу

Як áуд­зе зда­ро­віц­ца, раáоòа па­роáіц­ца

Як вяд­зец­ца, òо і на òрýску прад­зец­ца

Як дзе­ці пад­рас­лі, òо й куòкі расò­раслі

Як на­вучы­ў­ся, òо і пра маòку за­áы­ў­ся

Як на да­ро­зе л¸д, òо ка­ва­лю м¸д

Як не грýе дух, òо не са­грýе каaeух

Як не сòа­ла хлеáа, дык і ноae не òрýáа

Як ні aeы­веø, а òру­ны не мі­неø

Як пач­ну­цü aeы­òа aeа­цü, òа­ды áаá люд­зü­мі зва­цü

Як прыйдзе смер­цü, каøу­ля знойдзец­ца

Як сіра­це aeаніц­ца, òо і ноч ка­роòкая

Як òо­піø­ся, òо й за меч ухо­піø­ся

Як òры­во­га, òа­ды да Áо­га

Яøчý не злавіў, а ўaeо скуáе

Я яму пра аáра­зы, а ¸н мне пра гарáу­зы

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.