КНіЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ка­то­віч, А. Куль­ту­ра ро­да­вай па­мя­ці

/ А. ка­то­віч, я. крук. – Мінск: Бе­ла­русь, 2017. – 407 с. – ISBN 978-985-01-1219-4.

Аўта­ры ад­каз­ва­ю­ць на шмат­лікія пы­тан­ні люд­зей, якія су­тык­нулі­ся са скла­да­ны­мі сіту­а­цы­я­мі ў жыц­ці: як правіль­на свя­тка­ва­ць улазі­ны; якую ро­лю вы­кон­ва­ю­ць на вя­сел­лі ша­фер і ша­фер­ка; як вы­бра­ць імя дзі­ця­ці і хрос­ных ба­ць­коў; ці мож­на за­біра­ць да­до­му фо­та­зды­мак з ма­гі­лы; што ра­бі­ць з руч­ніком, на якім тру­ну апус­калі ў ма­гі­лу; ча­му лепш не ад­зна­ча­ць сваё са­ра­ка­годдзе; як юраўская ра­са спры­яе зда­роўю і інш. Але най­перш у кні­зе ўз­ні­ма­ец­ца та­кая су­час­ная праб­ле­ма, як раз­бур­энне ад­веч­ных ро­да­вых усто­яў. Аўта­ры лі­ча­ць:

Бе­ла­рус­кі кры­мі­наль­ны вы­шук = Бе­ло­рус­ский уго­лов­ный ро­зыск

Бе­ла­рус­кі кры­мі­наль­ны вы­шук вяд­зе ад­лік сва­ёй гісто­рыі ад 5 ка­ст­рыч­ніка 1918 го­да, калі ка­ле­гія На­род­на­га ка­мі­са­ры­я­та ўнут­ра­ных спраў РСФСР за­цверд­зі­ла па­ла­ж­энне «Аб ар­гані­за­цыі Аддзе­ла кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку» – «для ахо­вы рэ­ва­лю­цый­на­га па­рад­ку шля­хам нега­лос­на­га рас­сле­да­ван­ня зла­чын­стваў кры­мі­наль­на­га ха­рак­та­ру і ба­ра­ць­бы з банды­тыз­мам». Ад­нак сіст­э­ма кры­мі­наль­на-пра­ва­вых мер ба­ра­ць­бы са зла­чын­на­сцю, а так­са­ма дзей­на­сць у гэтым кірун­ку ад­па­вед­ных дзяр­жаў­ных ор­га­наў ма­ю­ць у Бе­ла­русі знач­на больш глы­бо­кія гіста­рыч­ныя ка­рані. Так, пер­шы ка­ды­фі­ка­ва­ны кры­мі­наль­ны за­кон – Суд­зеб­нік Казі­мі­ра – быў склад­зе­ны ў ВКЛ у 1468 год­зе. З’яў­ленне та­ко­га да­ку­мен­та аз­на­ме­на­ва­ла но­вы этап развіц­ця пра­ва ў дзяр­жа­ве: ён за­вяр­шы­ў­ся вы­дан­нем агуль­над­зяр­жаў­ных зво­даў за­ко­наў ВКЛ – Ста­ту­таў 1529, 1566 і 1588 га­доў. Гэтыя Ста­ту­ты ха­рак­тары­за­валі­ся до­сы­ць вы­со­кім для свай­го ча­су юры­дыч­ным уз­роў­нем, а па дас­ка­на­лас­ці ка­ды­фіка­цыі і шы­ры­ні ахо­пу рэ­гу­лю­е­мых ад­но­сін у галіне кан­сты­ту­цый­на­га, гра­мад­зян­ска­га, шлюб­на-ся­мей­на­га, кры­мі­наль­на­га,

ме­навіта іс­ну­ю­чыя эт­на­са­цы­яль­ныя ад­но­сі­ны пра­ва­ку­ю­ць раз­гар­мані­за­цыю ча­ла­ве­ча­га іс­на­ван­ня, а ў гла­баль­ным са­цы­яль­ным раз­ло­ме, у тым, што сям’я пе­рас­тае бы­ць ас­но­ватвор­най са­цы­я­куль­тур­най каш­тоў­на­сцю, ві­на­ва­ты і стар­эй­шае, і ма­лад­зей­шае па­ка­лен­ні. Зна­чы­ць, і вы­праў­ля­ць ста­но­віш­ча на­ле­жы­ць абодвум ба­кам. Як да­па­мож­нік у асва­ен­ні правілаў на­род­на­га аб­ра­да­ва­га эты­ке­ту і пра­па­ноў­ва­ец­ца гэтае вы­данне. Для больш зруч­най па­да­чы ін­фар­ма­цыі ў кні­зе вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца форма тэ­ма­тыч­ных дыс­кур­саў.

/ аўтар тэкс­ту і ўкла­даль­нік Ю.У. кур'яно­віч; пад агул. рэд. І.М. пад­гур­ска­га. – Мінск: Бе­ла­русь, 2018. – 391 с.: іл. – ISBN 978-985-01-1265-1.

пра­ц­э­с­у­аль­на­га пра­ва не мелі роў­ных у Еўро­пе. На­прыклад, Ста­ту­там ВКЛ 1566 го­да бы­лі за­ма­ца­ва­ны прын­цыпы вы­бар­на­сці суддзяў і аддзя­ленне су­до­вай ула­ды ад вы­ка­наў­чай.

У вы­дат­на аформ­ле­ным, на­сы­ча­ным ба­га­тым фо­та- і ілюстра­цый­ным мат­э­ры­я­лам вы­дан­ні пра­соч­ва­ец­ца гісто­рыя ствар­эн­ня і ста­наў­лен­ня ай­чын­на­га кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку, па­чы­на­ю­чы з ВКЛ і да­лей да пе­ры­я­ду Расій­с­кай ім­пе­рыі, пас­ляр­э­ва­лю­цый­ных га­доў і са­вец­ка­га ча­су. Асаб­лі­вая ўва­га на­да­ец­ца асвят­лен­ню дзей­на­сці служ­баў кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку з па­чат­ку аб­вяш­ч­эн­ня Бе­ла­русі су­вер­эн­най неза­леж­най дзяр­жа­вай.

У су­час­най Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь кры­мі­наль­ны вы­шук – гэта струк­тур­нае падразд­зя­ленне кры­мі­наль­най мілі­цыі, якое вы­кон­вае най­важ­ней­шую за­да­чу ор­га­наў унут­ра­ных спраў па пра­філак­ты­цы, пра­ду­хі­лен­ні, вы­яў­лен­ні і рас­крыц­ці зла­чын­стваў.

У кні­зе змяш­ча­юц­ца бія­гра­фіч­ныя звест­кі аб кіраўні­ках кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку, успа­мі­ны вет­эра­наў. Боль­шас­ць да­ку­мен­таў і фо­та­здым­каў пуб­лі­ку­ец­ца ўпер­шы­ню.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.