«БЕЛАРУскАя ДУм­кА» –

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

пе­ра­мож­ца V На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су дру­ка­ва­ных сМІ «за­ла­тая літа­ра» ў на­мі­на­цыі «леп­шы наву­ко­вы, наву­ко­ва-па­пу­ляр­ны ча­со­піс», ІХ На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су дру­ка­ва­ных сМІ «за­ла­тая літа­ра» ў на­мі­на­цыі «леп­шыя мат­э­ры­я­лы наву­ко­вай, наву­ко­ва-па­пу­ляр­най тэ­ма­ты­кі» ча­со­піс вы­ход­зі­ць на бе­ла­рус­кай, рус­кай і ан­глій­с­кай мо­вах у за­леж­на­сці ад мо­вы аўтар­ска­га ары­гі­на­ла. Аўта­ры апуб­лі­ка­ва­ных мат­э­ры­я­лаў у ад­па­вед­на­сці з за­ко­нам аб дру­ку ня­су­ць ад­каз­на­сць за да­клад­на­сць пры­вед­зе­ных фак­таў і зве­стак. Рэ­дак­цыя мо­жа дру­ка­ва­ць ар­ты­ку­лы ў па­рад­ку аб­мер­ка­ван­ня, не пад­зя­ля­ю­чы пунк­ту гле­джан­ня аўта­ра. пе­рад­ру­коў­ванне да­з­ва­ля­ец­ца па ўз­гад­нен­ні з рэ­дак­цы­яй, спа­сыл­ка на ча­со­піс «Беларуская дум­ка» аба­вяз­ко­вая. АБ вы­ДАн­ні нЯ­штАт­ныМ АўтАРАМ У ад­па­вед­на­сці з за­га­дам Вы­ш­эй­шай ат­эс­та­цый­най ка­місіі ад 09.06.2016 го­да № 158 і ра­ш­эн­нем ка­ле­гіі Вы­ш­эй­шай ат­эс­та­цый­най ка­місіі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 12.06.2009 го­да № 11/6 ча­со­піс уклю­ча­ны ў пе­ралік наву­ко­вых вы­дан­няў Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь для апуб­лі­ка­ван­ня вы­нікаў ды­сер­та­цый­ных дасле­да­ван­няў па гіста­рыч­ных, палітыч­ных, філа­ла­гіч­ных, філа­соф­скіх, эка­на­міч­ных і са­цы­я­ла­гіч­ных наву­ках.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.